Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXVI/127/2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 stycznia 2009 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ( alkohol, narkotyki ) na 2009 rok

Uchwała Nr XXVI/127/2009
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ( alkohol, narkotyki ) na 2009 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.4 ust.2 ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U z 2007 roku, Nr 70, poz. 473) , art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami).

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (alkohol, narkotyki) na 2009 rok o treści jak niżej:

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ( ALKOHOL, NARKOTYKI)

ROZDZIAŁ   I
      Wprowadzenie

§ 1. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i zadań jest zlokalizowana na poziomie samorządów gmin.
Podstawą prawną jest:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
        Zgodnie z treścią tych ustaw samorządy gmin uzyskały kompetencje do podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów nie tylko alkoholowych, ale także narkomanii. Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych zasobach, powinna przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności lokalnej. Działania te ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Przedstawiony program adresowany jest do osób uzależnionych, ich rodzin i młodzieży, którzy doświadczają także przemocy. W obecnej dobie nie zastanawiamy się  już czy warto pomagać osobom, rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień, ale chcemy robić to szybciej i skuteczniej. Wiemy już, że pomagać to znaczy minimalizować skutki alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu oraz zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzenia czasu wolnego, jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi. Pomagać to również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw, aby nie było potrzebne „podpieranie się” substancjami uzależniającymi.
Alkoholizm, narkomania, nikotynizm to choroby rozwijające się latami, niepostrzeżenie dotykają nie tylko osoby uzależnione, ale dotykają wszystkich osób, które żyją, pracują, czy też przyjaźnią się z uzależnionymi.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień jest zbiorem zapisów działań zaplanowanych na rok 2009, stanowią one kontynuację zadań                i przedsięwzięć zapoczątkowanych w latach minionych. Niniejszy program uwzględnia lokalne możliwości realizacji programu pod względem administracyjnym lokalowym, kadrowym i finansowym. Program został tak opracowany, aby uzyskać jak najlepsze efekty w trzech aspektach:
1.    Przywrócenie JEDNOSTCE szacunku do samego siebie poprzez:
- wczesne diagnozowanie uzależnienia,
- zapobieganie degradacji psychospołecznej,
- zwiększenie dostępności do terapii,
2.   Przywrócenie RODZINIE dotkniętej uzależnieniem prawidłowych funkcji
       poprzez:
    - zwiększenie skuteczności działań społeczno-prawnych,
    - zwiększenie oferty działań terapeutycznych.
3. Podniesienie stopnia świadomości społecznej poprzez:
    - prowadzenie właściwej polityki sprzedaży alkoholu,
    - popularyzacja wiedzy z zakresu uzależnień,
    - zaangażowanie w realizację nowych instytucji i osób.


ROZDZIAŁ    II
Diagnoza gminy Sławoborze

§ 2. Dla właściwego ukierunkowania podejmowanych działań konieczne jest opracowanie mapy problemów związanych z uzależnieniami i przemocą.
Na podstawie wskaźników Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
- 3% populacji gminy (liczba mieszkańców) to osoby uzależnione tj.130 osób;
- 5% to członkowie rodzin osób uzależnionych tj. 216 osób;
- 15% uzależnionych to osoby gotowe do podjęcia leczenia tj. 20 osób;
Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. gmina Sławoborze liczy 4.328 mieszkańców. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych z gminy Sławoborze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie wynosi 454 osoby, w tym 257 kobiet. Zasiłek dla bezrobotnych pobiera 126 osób. W gminie Sławoborze znajduje się Zespół Szkół Publicznych, w którym uczy się 495 uczniów (uczniowie szkoły podstawowej - 287 osób, gimnazjum – 163 osoby, klasa „O” - 45 osób) oraz Specjalny   Ośrodek   Szkolno  - Wychowawczy w Sławoborzu liczący 83 wychowanków (szkoła podstawowa - 40 osób, gimnazjum - 43 osoby).
Według danych Policji w 2008 roku liczba przestępstw popełnionych po wpływem alkoholu wynosi 69. Odnotowano wykroczenia pod wpływem alkoholu w ilości 67 interwencji domowych przeprowadzono 55, publicznych 27, w tym sporządzono 14 Niebieskich Kart. Interwencje prowadzone były z powodu nagannych zachowań pod wpływem alkoholu. Podjęto 20 interwencji wobec osób nieletnich będących pod wpływem  alkoholu, z tego 13 to czyny karalne. W ciągu całego okresu 29 osób z terenu gminy Sławoborze zostało zatrzymane w Izbie Wytrzeźwień. Zatrzymano 25 uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych- praw jazdy. Policja prowadziła 3 postępowania o znęcanie psychiczne i fizyczne. Skierowano 19 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz 6 wystąpienia o wszczęcie postępowania z tego samego powodu do Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.
Według danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu ogółem                     z różnych form pomocy korzystało 738 rodzin, tj. 1.483 osoby, co stanowi 34,27 % ogółu mieszkańców gminy. W tym: liczba osób żyjących w ubóstwie wynosi: 1.083 osoby tj. 230 rodzin, co stanowi 25,03 % ogółu. Z powodu alkoholizmu z pomocy społecznej skorzystało 32 rodziny, tj. 60 osób, co stanowi 1.39 % całej liczby mieszkańców.
Dostępność do alkoholu: na terenie gminy działają 3 punkty gastronomiczne oraz 21 sklepów; w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży jest ważnych 24 zezwoleń. Na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ważnych jest 21 zezwoleń (gastronomia i sprzedaż detaliczna). Natomiast na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ważnych jest 2 zezwolenia, a do spożycia poza miejscem sprzedaży 13 zezwoleń.
Biorąc powyższe dane na jeden punkt sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych przypada 206 mieszkańców gminy. Natomiast na jeden lokal gastronomiczny przypada 1.443 mieszkańców.
Jednocześnie  uznaje  się,  że  kluczową  rolę  w ograniczaniu dostępności  alkoholu odgrywają:
- konsekwentny system kontroli rynku obrotu napojami alkoholowymi,
- systematyczna edukacja sprzedawców w dziedzinie szkód związanych z piciem
alkoholu przez młodzież,
-koncentracja na wszechstronnych oddziaływaniach profilaktycznych wśród dzieci i
młodzieży,
-ścisła współpraca z instytucjami skupiającymi dzieci i młodzież w celu promowania
aktywnego, zdrowego stylu życia.
Rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy wymaga współdziałania wielu instytucji: oświaty, policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, administracji. W gminie Sławoborze rozwiązywaniem tych problemów zajmują się:
1.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu poprzez szeroką działalność profilaktyczną:
- Zespół Interdyscyplinarny „Niebieska Karta” z koordynatorem gminnym,
- Punkt Konsultacyjny,
- Realizację programów profilaktycznych dla uczniów klas I - VI i gimnazjum   
  Zespołu  Szkół Publicznych w Sławoborzu oraz uczniów SOSW w Sławoborzu,
-Szkolenia dla nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem
  alkoholowym i narażonych na przemoc,
-Realizację programu profilaktycznego dla rodziców dotyczących problemów
  związanych z alkoholem, przemocą i narkomanią,
- Realizacją programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy,
- Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem
  alkoholowym w świetlicy w Sławoborzu,
- Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych dla dzieci z terenu
  gminy Sławoborze – organizowanych przez Rady Sołeckie.
    2.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu.
    3.  Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu.
4.  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sławoborzu.
5. Posterunek Policji w Sławoborzu.
6. Dom Kultury w Sławoborzu oraz świetlice wiejskie w: Rokosowie, Słowenkowie, 
    Powalicach. Mysłowicach oraz Krzecku.
7. Biblioteka Gminna w Sławoborzu.
8. Dwa Kościoły Parafialne w Sławoborzu i Słowieńsku.
9. Placówki służby zdrowia:
-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jacek Firmanty w Sławoborzu,
-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap" w Białogardzie, Filia                 w Sławoborzu,
-Prywatny Gabinet Lekarski, Dariusz Bednarski w Sławoborzu   
10. Szkolne Koło Caritas.
    11.  Parafialne Koło Caritas.
    12. Ochotnicza Straż Pożarna w Sławoborzu, Rokosowie i Słowieńsku.


§ 3. Cele i kierunki działania.

1.Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i zjawisk przemocy.
2.Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
3.Promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków i agresji.
4.Ograniczenie dostępności do alkoholu, narkotyków poprzez kreowanie lokalnej polityki w tym zakresie.
5.Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży oraz rodziców.
6.Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
7.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pomoc psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy.
8.Szkolenie członków Gminnej Komisji, nauczycieli, wychowawców, pedagogów realizujących programy profilaktyczne, a także handlowców zajmujących się sprzedażą alkoholu.
9.Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programów profilaktycznych.

§ 4. Źródła finansowania zadań Gminnego Programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

R O Z D Z I A Ł III
Zadania problemowe i sposób ich realizacji

§ 5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Sposób realizacji:
1.    Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w: placówce odwykowej.
2.    Opłacanie kosztów przejazdów związanych z uczestnictwem w terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków, prowadzonej w ośrodkach ambulatoryjnych znajdujących się poza miejscem zamieszkania osoby skierowanej na leczenie (o ile zostaną wyczerpane inne możliwości, dochody własne, pomoc społeczna).
3.    Informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach ambulatoryjnych i
ośrodkach terapeutycznych.
4.       Pomoc osobom uzależnionym w szybkim podjęciu leczenia (kierowanie, edukacja,
      wspieranie psychiczne, praca socjalna).
5.   Wnioskowanie o leczenie przymusowe na podstawie zgromadzonej dokumentacji
      wywiadów środowiskowych, danych z Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji,
      podań rodziny.
6.   Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych            
      w szkoleniach, seminariach i konferencjach.
7.   Dofinansowanie szkoleń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
     Alkoholowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

§ 6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Sposób realizacji:
1.Podejmowanie działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione do podejmowania leczenia dobrowolnego.
2.Kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia.
3.Organizowanie systemu pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom osób uzależnionych.
4.Stała współpraca z Policją, placówkami oświatowymi i oświatowo -wychowawczymi, przedstawicielami służby zdrowia w zakresie działań związanych z przemocą w rodzinie i ich skuteczności.
5.Upowszechnienie poprzez umieszczenie w ogólnodostępnych miejscach informacji
        o numerach telefonów zaufania, adresach placówkach udzielających pomocy w
        uzależnieniach.

§ 7. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Sposób działania:
1.    Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjum programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2.    Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych i o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. Dla dzieci i młodzieży. Szczególnie należy zadbać o to, by nie kojarzyły się one z promocją alkoholu.
3.    Zorganizowanie wypoczynku zimowego, letniego, obozy wypoczynkowo -terapeutyczne, socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz innych form „wspólnej zabawy" celem propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
4.    Wspieranie działań w zakresie organizacji w zajęciach pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych.
5.    Udział w ogólnokrajowych kampaniach edukacyjnych.

§ 8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień – ogłaszanie konkursów na realizację zadań.

Sposób realizacji:
1.    Współpraca z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych.
Przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży. Dokonywanie stałych i okresowych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych: szkoły, dyskoteki itp.
2.    Współdziałanie w kuratorami sądowymi nadzorującymi osoby kierowane na leczenie odwykowe.
3.    Współpraca z pracownikami opieki zdrowotnej z terenu gminy Sławoborze w zakresie diagnozy i rozpoznania chorób: alkoholowej czy narkomanii oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu tych problemów.
4.    Wspieranie finansowe instytucji prowadzących realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów dot. uzależnień, między innymi współfinansowanie kosztów utrzymania Poradni Uzależnień w Świdwinie.
5.    Współpraca ze stowarzyszeniami z terenu gminy Sławoborze na realizację zadań wynikających     z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2009 rok.
6.    Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej – (z uwagi iż gmina Sławoborze jest małą jednostką administracyjną dot. utworzenia Klubu Integracji Społecznej.§ 9. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Sposób realizacji:
1.Kontrole obiektów handlowych pod kątem realizacji zapisów ustawy zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa w zakresie zawartym w art. 131 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2.Kontrola obiektów handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim jak również na kredyt lub pod zastaw.
3.Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych jak również z nieprzestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

    § 10. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1.    Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w formie zryczałtowanej diety w wysokości 100,00 zł
( słownie : sto złotych) za:
-każdy udział w posiedzeniu komisji i prowadzenie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami zgłoszonymi z problemami alkoholowymi lub narkotycznymi,
-każdą kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2.    W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu , członkowie komisji otrzymują jedną
dietę, bez względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczą.

§11. Oczekiwane korzyści z realizacji gminnego programu:
1.   Realizacja programu może przynieść korzyści w sferze zdrowotnej, ekonomicznej oraz
znaczną poprawę jakości życia mieszkańców gminy poprzez:
- obniżenie śmiertelności i ryzyka zachorowań,
- podniesienie sprawności psychofizycznej wśród mieszkańców gminy,
-poprawę kondycji psychicznej i moralnej oraz zwiększenie stabilności i   bezpieczeństwa w środowisku,
- zmniejszenie ilości uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkami na drogach,
- pogłębienie wiedzy na temat uzależnień i sposobów ich leczenia,
- kształtowanie pozytywnego stosunku do samego siebie i otoczenia.

R O Z D Z I A Ł  IV Postanowienia końcowe

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 13. Za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień odpowiada Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                Przewodnicząca Rady
                                                                Jadwiga Nowakowska