Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr XXVI/129/2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 stycznia 2009 r w sprawie zamiany uchwały Nr XXXIV/193/2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28.02.2006 r.

UCHWAŁA Nr   XXVI/129/2009
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie zamiany uchwały Nr XXXIV/193/2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28.02.2006 r.
Na podstawie art. 40 ust. 1; 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271;  Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;  Dz. U. z 2005 r., nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495, Nr 236, poz. 2008; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Sławoborze uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIV/193/2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28.02.2006 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławoborze” wprowadza się następujące zmiany:
- § 4 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
„uprzątnięcie błota, śniegu, lodu  i innych zanieczyszczeń, z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości,  itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;”
- § 15 otrzymuje brzmienie:
„Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych przez firmę wywozową dostępnym w Urzędzie Gminy Sławoborze. Przed rozpoczęciem zbiórki właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru odpadów wielkogabarytowych ogłoszeniami umieszczonymi na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.”
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.           

                                 Przewodnicząca Rady
                                 Jadwiga Nowakowska