Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXVIII/ 142/ 2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania

Uchwała Nr XXVIII/ 142/ 2009
Rady Gminy w Sławoborzu
 z dnia 12 marca 2009 roku


w sprawie utworzenia obwodu głosowania.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. z 2007 roku Dz. U. Nr 190, poz. 1360 – ze zmianami) w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219- ze zmianami) –
Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:


        § 1 . Na wniosek Wójta Gminy Sławoborze tworzy się następujący obwód głosowania:
 

    Nr obwodu                        Granice obwodu
       4         Dom Pomocy Społecznej w Krzecku

 

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


       § 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Sławoborzu.                                                                   Przewodnicząca Rady
                                                                   Jadwiga Nowakowska