Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXVIII/141 / 2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 12 marca 2009r w sprawie udzielenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy ich sprzedaży

Uchwała Nr XXVIII/141  / 2009
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 12 marca   2009r.

w sprawie udzielenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy ich sprzedaży.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a'' i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 3 ust.1 pkt 3, art.37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust.1 pkt 7 oraz art. 70 ust. 2, ust. 3 i ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004r. Dz. U Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala , co następuje :

§ 1.Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymienioną nieruchomość zabudowaną stanowiącą Gminny Zasób Nieruchomości :


?    lokal mieszkalny nr 6/3 wraz z przynależnościami oraz udziałem w gruncie, położony w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 109/1 o całkowitej powierzchni 0,1097 ha w obrębie Sidłowo.  

§ 2.1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu komunalnego lokalu mieszkalnego wymienionego w § 1 jego najemcy, jeżeli najem został określony na czas nieoznaczony.
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy odbędzie się w przypadku gdy najemca nie zalega z zapłatą czynszu i nie jest z tego powodu przeciwko niemu prowadzone postępowanie egzekucyjne.

§ 3. 1. Cenę zbywanej nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena obejmuje wartość lokalu mieszkalnego z przynależnościami oraz udział w gruncie.
2.Nabywcę obciążają koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, obejmujące w szczególności niezbędny podział geodezyjny, sporządzenie niezbędnej dokumentacji i koszty wyceny nieruchomości.
3.Na pokrycie kosztów wyceny najemca korzystający z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego uiszcza zaliczkę w kwocie 300 zł, która zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży lokalu.
4.Koszty notarialne i sądowe w pełni ponosi nabywca.


§ 4.1. Na wniosek nabywcy, cena sprzedaży może być rozłożona na 10 rocznych rat, płatnych w terminach ustalonych przez strony w umowie. Oprocentowanie od niespłaconej części ceny ustala się w wysokości 5% w stosunku rocznym.
2. Wysokość pierwszej raty płatnej przed zawarciem umowy notarialnej powinna wynosić minimum 10% ceny.
3. Niespłacona część ceny podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki na koszt nabywcy.

§ 5. Udziela się bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z § 3.1. w wysokości 95% od wartości lokalu mieszkalnego z przynależnościami oraz udziału w gruncie z zastrzeżeniem jednorazowej wpłaty przez nabywcę należności za lokal mieszkalny z przynależnościami oraz udziału w gruncie przed zawarciem umowy notarialnej.

§ 6.1. Bonifikaty, o której mowa w § 5 nie stosuje się w przypadku posiadania przez nabywcę lub jego współmałżonka tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
2. Nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
3. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, Gminie przysługuje roszczenie o unieważnienie umowy sprzedaży.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Nowakowska