Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2009 RADY GMINY SŁAWOBORZE z dnia 12 marca 2009 r w sprawie: zmiany do uchwały Nr XV/82/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2009
RADY GMINY SŁAWOBORZE
z  dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie: zmiany do uchwały Nr XV/82/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Sławoborze uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Sidłowo na lata 2009-2016 oraz Plan Odnowy Miejscowości Rokosowo na lata 2009-2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci ważność  Plan Odnowy Miejscowości Rokosowo na lata 2007-2013, oraz Plan Odnowy Miejscowości Sidłowo na lata 2007-2013, uwzględnione w uchwale Nr XV/82/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                            Przewodniczącą Rady
                            Jadwiga Nowakowska