Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała XXVIII/137/2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze

Uchwała XXVIII/137/2009
Rady Gminy  w Sławoborzu
z dnia 12 marca 2009 roku

w  sprawie określenia zakresu i formy  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001roku poz. 1591 z późniejszymi
 zmianami) oraz  art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu
 uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu realizacji budżetu za pierwsze półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia.

§ 2 1. Informacja, o której mowa w § 1 przedstawiona jest w formie tabelarycznej
i opisowej.
2. Część tabelaryczna obejmuje:
  a) dochody wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
  b)  wydatki wg  działów  i   rozdziałów   klasyfikacji   budżetowej
       z wyodrębnieniem:
       - wynagrodzeń  i  pochodnych  od  wynagrodzeń,
       - dotacji,
         - wydatków na obsługę długu,
         - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z
            zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 
       - wydatków majątkowych,
3. W formie tabelarycznej należy także przedstawić:
       - dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych,
       - dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
         jednostkami samorządu terytorialnego,
       - wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem
         wydatków na poszczególne programy,
       - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
          strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
       - przychody i wydatki zakładów budżetowych,
       - przychody i wydatki funduszy celowych,
       - dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki
         na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
          problemów alkoholowych,
        - zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.
 4. Część opisowa informacji uzupełnia część tabelaryczną i powinna zawierać
w szczególności:
        - zakres zmian wprowadzonych do budżetu w okresie I półrocza,
        - wynik finansowy budżetu za I półrocze,
        - przebieg spłaty zobowiązań długoterminowych,
        - w zakresie dochodów budżetowych wyjaśnić przebieg realizacji dochodów, ocenę
          realizacji dochodów budżetowych, stan zaległości,
        - w zakresie wydatków budżetowych należy omówić nakłady inwestycyjne oraz
          osiągnięte efekty rzeczowe na poszczególnym zadaniu inwestycyjnym, omówić     
          nakłady pozainwestycyjne w mieniu /remonty/,  
Generalnie część opisowa informacji winna się ustosunkować do wszystkich odchyleń
w realizacji budżetu

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady
Jadwiga Nowakowska