Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXV/123/2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Sławoborze.

Uchwała Nr XXV/123/2008
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 29 grudnia 2008 rokuw sprawie zmiany Statutu Gminy Sławoborze.

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmianami)
Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

              § 1. W uchwale Nr VIII/53/2003 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 lipca 2003 roku
w sprawie Statutu Gminy Sławoborze ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 72,
poz. 1280 ) wprowadza się następujące zmiany:   

Po § 9 ust. 3 dodaje się:

ust. 4 w brzmieniu: „ Jednostkami pomocniczymi w Gminie są sołectwa”:
1)   Biały Zdrój,
2)   Ciechnowo,
3)   Jastrzębniki,
4)   Krzecko,
5)   Międzyrzecze,
6)   Mysłowice,
7)   Poradz,
8)   Powalice, 
9)   Rokosowo,
10) Sidłowo,
11) Sławoborze,
12) Słowenkowo
13) Słowieńsko,
14) Ślepce,

ust. 5 w brzmieniu: „Organizację, zakres i zasady działania jednostek pomocniczych
określają odrębne statuty”.

Po § 65 ust. 1 dodaje się:
§ 65 a w brzmieniu: ” Wspólne posiedzenie komisji rady zwołuje przewodniczący rady  lub przewodniczący jednej z komisji w porozumieniu z przewodniczącymi pozostałych komisji”.
§ 65 b w brzmieniu: „ Wspólne posiedzenie komisji prowadzi przewodniczący rady lub jeden
z przewodniczących komisji wybrany na tym posiedzeniu”.
§ 65 c w brzmieniu: „ Głosowanie na wspólnym posiedzeniu komisji odbywa się łącznie”. 

Po § 66 dodaje się § 66 ust. 1 w brzmieniu: „ Zastępca przewodniczącego komisji wykonuje
zadania przewodniczącego pod jego nieobecność”.

Po §  70 ust. 2 dodaje ust. 3 w brzmieniu: „Radny jest członkiem jednej stałej komisji, jednakże nie więcej niż dwóch stałych komisji”.


Dotychczasowy Rozdział XI zastępuje się słowami „Skargi i wnioski „ i dodaje się :

§119  1. Obywatelom przysługuje prawo składania do Rady skarg i wniosków.

2. Do załatwiania skarg i wniosków stosuje się przepisy rozdziałów 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 , z późn. zm.).
 
§ 120. Skargi i wnioski, o których mowa w § 119 ust. 1, są ewidencjonowane w centralnym
rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym w Urzędzie Gminy.

§ 121. 1 Rada Gminy rozpatruje podczas obrad sesji skargi na działalność Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i zajmuje stanowisko w formie uchwały.

2. Przewodniczący Rady, po otrzymaniu skargi, przekazuje ją do zbadania komisji właściwej
ze względu na przedmiot skargi i zawiadamia skarżącego oraz organ lub instytucję, która pośredniczyła w przekazaniu skargi o przybliżonym terminie jej załatwienia, jeżeli najbliższa sesja Rady planowana jest w terminie późniejszym niż termin określony w ustawie powołanej w § 119 ust. 2 niniejszego Statutu.

§ 122. 1 Ustalenia z przeprowadzonej kontroli mającej na celu zbadanie skargi przewodniczący komisji przedstawia Radzie na najbliższej sesji.

2. Rada, po zapoznaniu się ustaleniami komisji, podejmuje uchwałę o sposobie załatwienia skargi. Uchwała o odmownym załatwieniu skargi powinna zawierać uzasadnienie
faktyczne i prawne. Uzasadnienie może mieć postać załącznika do uchwały.

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, przesyła się niezwłocznie skarżącemu i ewentualnie
podmiotom, które przekazały skargę lub otrzymały ją do wiadomości.

§ 123. 1. Wnioski obywateli, o których mowa w § 119, kierowane do Rady, Przewodniczący Rady przedstawia do rozpatrzenia na najbliższej sesji. O ile sesja ma się odbyć w terminie późniejszym niż miesiąc, Przewodniczący zawiadamia wnioskodawcę o przewidywanym terminie załatwienia
wniosku.
2. Rada załatwia wniosek bez podejmowania uchwały. Sposób załatwienia wniosku odnotowuje
się w protokole z obrad sesji i powiadamia pisemnie wnioskodawcę. Pismo zawiadamiające
wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku podpisuje w imieniu Rady jej Przewodniczący.

§ 124. Jeżeli Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi lub wniosku, Przewodniczący przekazuje ją niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni właściwemu organowi
lub instytucji i zawiadamia o tym skarżącego  lub wnioskodawcę.

Dotychczasowy rozdział XI otrzymuje brzmienie: „ Rozdział XII  Postanowienia końcowe”,
a w nim: §  119 zastępuje się § 125, z kolei § 120  na § 126.

              § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

  Przewodnicząca Rady
  Jadwiga Nowakowska