Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXV/122/2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała Nr XXV/122/2008
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Na podstawie art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2-4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych w następujących wysokościach:
1.    15,40 zł. (brutto) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego pojemnika o pojemności 120 litrów,
2.    26,80 zł. (brutto) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego pojemnika o pojemności 240 litrów,
3.    73,50 zł. (brutto) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego pojemnika o pojemności 1100 litrów,
§ 2. Ustala się stawkę opłaty za odbiór i transport 1 m 3 nieczystości ciekłych w wysokości 45,00 zł (brutto)
§ 3. Opłaty, o których  mowa w uchwale mają charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach, za usługi świadczone przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/83/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                                Przewodnicząca Rady
                                                                                 Jadwiga Nowakowska