Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXV/124/2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu, w budynku po byłej szkole podstawowej

Uchwała Nr XXV/124/2008
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu, w budynku po byłej szkole podstawowej


    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art.9 ust.2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z z późn. zm.) oraz art.18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 115, poz. 728).
Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:
§ 1 W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej powadzonych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu tworzy się Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
§ 2 Szczegółowy zakres funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy określony zostanie w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodnicząca Rady
                                                                                   Jadwiga Nowakowska