Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXV/125/2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Uchwała Nr XXV/125/2008
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15910 z póź. zmianami) Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:        § 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie podejmowania wobec dłużników alimentacyjnych działań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378, zm. Dz. U. z 2008r. Nr 134, poz. 850 ) z wyłączeniem art. 4 ust. 3 i art. 12 ww. ustawy.        § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


    

                                                          Przewodnicząca Rady
                                                          Jadwiga Nowakowska