Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XXIV/ 119 /2008 RADY GMINY W SŁAWOBORZU z dnia 24 listopada 2008r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2009 na terenie Gminy Sławoborze

UCHWAŁA NR XXIV/ 119 /2008
RADY GMINY W SŁAWOBORZU
z dnia 24 listopada 2008r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2009 na terenie Gminy Sławoborze

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz zm. 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337), z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.947, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz.1111oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r Nr136, poz.969, z późn. zm. z 2006r. Nr191, poz.1412, Nr245, poz. 1775 i Nr249, poz.1825 oraz z 2007r. Nr109, poz.747, z 2008r. Dz.U. Nr 116, poz. 730, w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17.10.2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r.(M.P. z 2008r. Nr81, poz. 717)– Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2009r. opublikowaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2008r., ogłoszoną w Monitorze Polskim z 2008r. Nr81, poz. 717 z kwoty 55,80 zł. za dt żyta na kwotę

50,00 zł. za dt żyta.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska