Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

U C H W A Ł A Nr XXIV/121/ 2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach

U C H W A Ł A Nr XXIV/121/ 2008

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 24 listopada 2008 roku

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 –

z póź. zmianami) oraz art. 28 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity z 2002r. Dz.U. 147, poz. 1229 – z póź. zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się wysokość stawki godzinowej ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych w wysokości 16,86zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.

 

§ 2. Ustala się wysokość stawki godzinowej ekwiwalentu pieniężnego dla ochotniczych straży pożarnych za udział w kursach i szkoleniach w wysokości 10,00zł za każdą godzinę udziału w kursach i szkoleniach.

 

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 25 września 2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska