Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XXIV/ 120 /2008 RADY GMINY W SŁAWOBORZU z dnia 24 listopada 2008r w sprawie zwolnienia z podatku rolnego

UCHWAŁA NR XXIV/ 120 /2008
RADY GMINY W SŁAWOBORZU
z dnia 24 listopada 2008r
w sprawie zwolnienia z podatku rolnego.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz zm. 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337), z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.947, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz.1111 oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( Dz.U
z 2006 Nr 136, poz.969 ze zmianami 2006r Dz.U. Nr191, poz.1412, Nr 249 poz.1825, Nr 245, poz.1775, 2007r. Dz.U. Nr109 poz.747, z 2008r. Dz.U. Nr116, poz. 730, Rada Gminy Uchwala co następuje:

 

 

§ 1

Zwalnia się z podatku rolnego grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne zajęte na:

potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

działalność statutową jednostek organizacyjnych gminy oraz grunty stanowiące własność gminy i będące w jej użytkowaniu.

 

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

§5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska