Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XXIV/ 118 /2008 RADY GMINY W SŁAWOBORZU z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sławoborze

UCHWAŁA NR XXIV/ 118 /2008
RADY GMINY W SŁAWOBORZU
z dnia 24 listopada 2008r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie Gminy Sławoborze.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz zm. 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337), z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.947, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz.1111 oraz art.5 ust. 1, 2, 3, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnychi (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844 zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, oraz Nr251, poz.1847 z 2008 Dz.U. Nr93, poz. 585, Nr 116, poz.730) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2009r.(MP z 2008r. Nr59 poz.531)

 

§ 1 Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy:

1) od gruntów za 1m2 powierzchni:

 

 

a)
 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,59zł.

 

 

0,59zł.

 

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,89zł.

 

3,89zł.

 

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 0,20zł.

0,20zł.

2) od budynków lub ich części za 1m2 powierzchni użytkowej:

 

a)

mieszkalnych 0,46zł.

0,46zł.

 

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej 16,00zł.

 

 

16,00zł.

 

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6,63zł.

 

6,63zł.

 

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,96zł.

 

3,96zł.

 

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 6,08zł.

6,08zł.

 

f)

pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów, z wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczych, 4,50zł.

 

4,50zł.

3) od budowli 2,00%

2,00%

 

-2-

 

§ 2 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

  1. Powierzchnię użytkową powyżej 20m2 budynków gospodarczych lub ich części będącą w posiadaniu osób, które przekazały gospodarstwo rolne w zamian za emeryturę lub rentę, z wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

  2. Grunty i budynki lub ich części wymienione w pozycji 1 i 2 niniejszej uchwały zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez jednostki organizacyjne gminy.

  3. Grunty i budynki stanowiące mienie komunalne, nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim,

  4. Budowle, o których mowa w §1 pkt.3, stanowiące własność gminy
    i będące w jej użytkowaniu.

  5. Nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności
    w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

 

§3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§4 Traci moc uchwała Nr XIV/71/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sławoborze.

 

 

§5 Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

 

Jadwiga Nowakowska

 

i Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).