Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXIII/116/2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 17 listopada 2008r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę w Sławoborzu ...

Uchwała Nr XXIII/116/2008
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 17 listopada 2008r.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę w Sławoborzu
do porozumienia międzygminnego w celu wspólnego wykonywania przez Gminy zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220,       Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,      poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,          poz. 1759,  z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 3 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz.U.Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

          § 1. 1 Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Sławoborze do porozumienia międzygminnego w celu wspólnego wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków z niżej wymienionymi Gminami:
- Gmina Dygowo,
- Gmina Gościno,
- Gmina Kołobrzeg,
- Gmina Miejska Kołobrzeg,
- Gmina Rymań,
- Gmina Siemyśl,                                                                                                                                                                                                                                          - Gmina Ustronie Morskie.
          2. Przekazuje się następujący zakres praw i obowiązków organów Gminy
Sławoborze określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odpowiednio właściwym organom gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym:                                                                                                                                                      
a) uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
b) uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
    i kanalizacyjnych,
c)  zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki,
d) podejmowanie uchwał o dopłatach taryfowych.

          § 2. Upoważnia się Wójta Gminy do negocjacji w dalszych sprawach, które będą objęte przyszłym porozumieniem.

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                   Przewodnicząca Rady 
                                                                                                   Jadwiga Nowakowska