Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXIII/117/2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 17 listopada 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2008

Uchwała Nr XXIII/117/2008
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 17 listopada 2008


w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Dokonuje się zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Sławoborze na 2008 r. i wprowadza się projekt pn.:
„Remont nawierzchni i kanalizacja deszczowa ul. Leśnej realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

§ 2. W celu realizacji projektu Rada Gminy dokonuje zmian w budżecie gminy na 2008 r. i zaplanuje odpowiednie środki finansowe w latach realizacji projektu.
   
§ 3. Deklarujemy współfinansowanie projektu wymienionego w § 1 ze środków własnych gminy Sławoborze w roku 2009 w kwocie, co najmniej 50 % kosztów kwalifikowanych projektu, co przy wartości kosztorysowej projektu 418 270,00 zł, wynosi 209 135 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu, wykraczających poza dany rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                       Przewodnicząca Rady
                                                                                       Jadwiga Nowakowska