Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXII/113/2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 24 października 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2008 r

Uchwała Nr XXII/113/2008

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 24 października 2008 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 r. o kwotę ....................... 55 648,82 zł

w tym: dochody własne gminy ................................................ 55 648,82 zł

1.1. Zwieksza się wydatki budżetu gminy na 2008 r. o kwotę ................. 51 248,82 zł,

w tym: wydatki na inwestycje ........................... 24 400,00 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne .......... 15 127,82 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§.2. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY - 11 705 684,27 zł WYDATKI - 15 768 336,27 zł

2.1. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi ....................................... 4 062 652,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzacymi z:

a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych ............................................... 800 000,00 zł

b) zaciąganych pożyczek .................................................................................. 200 000,00 zł

b) emisji obligacji ........................................................................................... 3 000 000,00 zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. ................................. 62 652,00 zł 2.2. Przychody budżetu po zmianach wyniosą ................................................ 4 470 652,00 zł w tym: a) kredyty, pożyczki, obligacje ........................................................... 4 000 000,00 zł b) Inne źródła (wolne środki) ............................................................. 470 652,00 zł

2.3. Rozchody ..................................................................................................... 408 000,00 zł

a) spłaty kredytów .................................................................................... 408 000,00 zł

§.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na

2008 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

Uzasadnienie:

 

DOCHODY

 

Wprowadza się do dochodów budżetu gminy na 2008 r. zmiany, polegające na ich zwiększeniu o łączną kwotę .................................................................................................................55 648,82 zł, w tym:

1) dochodów własnych gminy o kwotę 55 648,82 zł, w tym w nastpujących tytułach:

 

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych mienia gminy.................. 7 000,00 zł;

b) z najmu i dzierżawy składników majatkowych gminy (grunty) ................ 2 300,00 zł;

c) podatek od środków transportowych ......................................................... 2 000,00 zł;

d) wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnienia, wpisy i zmiany w ewidencji

działalnosci gospodarczej) .......................................................................... 3 300,00 zł;

e) wpływy z opłaty skarbowej i opłaty produktowej i innych opłat pobieranych przez jst (za

zajecie pasa drogowego) ............................................................................. 3 600,00 zł;

f) odsetki od nieterminowych wplat podatków i opłat i pozostałe odsetki .... 16 100,00 zł;

g) darowizna pieniężna na rzecz gminy ......................................................... 15 127,82 zł;

h) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ............................... 6 221,00 zł.

2) korekta dotacji dot.: projektu Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie zachodnipomorskim .................................................................... 155,62 zł; w tym:

II. WYDATKI

Zmiany do budżetu gminy na 2008 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu na:

1) realizację zadań objętych Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomani .... 6 221,00 zł

2) doposażenie nowowybudowanej hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych, w zwiazku z otrzymaniem darowizny na ten cel ....................................................................................... 15 127,82 zł

3) opracowanie studium wykonalnosci do zadania inwestycyjnego - wykonanie nawierzchni dróg gminnych w Krzesimowie oraz ul. Leśnej, (wymagany, jako załacznik do wniosku na środki z RPO WZ 50/50, nabór w m-cu grudniu 2008) ..................................................................................... 24 400,00 zł.

4) Wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu G. w 2008 r. o 100 000,00 zł ogółem, w tym Gmina Sławoborze ....... 5 500,00 zł.

Ponadto, w odpowiedzi na wniosek GLKS "Pomorzanin" na realizację zadań z zakresu kultury Fizycznej i sportu przeniesiono środki z dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75022 Rady Gminy w kwocie 5 000,00 zł do działu 926 Kultura Fizyczna i Sport rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury Fizycznej i sportu.

W wyniku powyższych zmian zmniejszył się deficyt budżetu gminy o 4 400,00 zł.

 

Oprac.: Skarbnik Gminy M.Wróbel


Załącznik nr. 2

9.0 KBPobierz

Załącznik nr. 1

12.5 KBPobierz