Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXII /115 /2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sławoborze do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”

Uchwała Nr XXII /115 /2008  
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 24 października 2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Sławoborze do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008r. Nr 98, poz. 634) Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:
    § 1. Gmina Sławoborze przystępuje do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego” na prawach członka zwyczajnego.
    § 2. Gmina Sławoborze zobowiązuje się do opłacania na rzecz Stowarzyszenia rocznej składki w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie   Lokalnej Grupy Działania ”Powiatu Świdwińskiego”. Wysokość składki na dzień przystąpienia do Stowarzyszenia wynosi 5 groszy od mieszkańca według stanu ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2007 roku.

    § 3. Gminę w Stowarzyszeniu reprezentować będzie Wójt Gminy Sławoborze lub osoby przez niego wskazane na podstawie odrębnych upoważnień.

    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.


                                  


                                     


Uzasadnienie do uchwały:

    W związku ze zmianami, które wprowadziła ustawa z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mają możliwość przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania w charakterze członka zwyczajnego.
    W roku bieżącym uruchomione zostaną działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach określonych priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, gdzie zdefiniowano cztery, z których przez LGD realizowane będą:
Oś 3- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz
Oś 4- Leader, której realizacja w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia Osi 3.
W ramach Leadera będzie wspierana działalność Lokalnych Grup Działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy.
Uzyskanie wsparcia finansowego dla realizacji projektów na danym obszarze uzależnione jest od zorganizowania się gmin w Lokalne Grupy Działania, które oparte są na partnerstwie trójsektorowym: publicznym, społecznym i gospodarczym.
 Aby Gmina Sławoborze oraz wszyscy uprawnieni beneficjenci mogli w ramach osi 4 Leader skutecznie zabiegać o środki przeznaczone na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne i w pełni uzasadnione.