Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXII /114 /2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2008 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze

Uchwała Nr XXII /114 /2008

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2008 roku

 

 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera ,, a “ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. / oraz art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku / tekst jednolity – Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje :

 

 

§ 1 Przeznacza sie do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości zabudowane stanowiące Gminny Zasób Nieruchomości :

 

Miejscowość : Słowieńsko - samodzielny lokal mieszkalny nr 1/1 wraz z

udziałem części gruntu działki nr 68/10

w obrębie Słowieńsko o całkowitej pow. 0,1574 ha

na rzecz dotychczasowego najemcy

 

 

Słowieńsko - samodzielny lokal mieszkalny nr 1/2 wraz z

udziałem części gruntu działki nr 68/10

w obrębie Słowieńsko o całkowitej pow. 0,1574 ha

na rzecz dotychczasowego najemcy

 

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.