Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXI/ 112 /2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr XXI/ 112 /2008
 Rady Gminy w Sławoborzu
  z dnia 28 sierpnia 2008 rokuw sprawie przyjęcia Zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.


                  Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w brzmieniu
przyjętym uchwałą Nr 16/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.