Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXI/111/2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2008 r

Uchwała Nr XXI/111/2008
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 r. o kwotę  .......................  148 855,00 zł
w tym: dochody własne gminy ................................................    23 411,00 zł
             dotacje celowe z budżetu państwa .............................     12 000,00 zł   
       1.1. Zwieksza się wydatki budżetu gminy na 2008 r. o kwotę .................  267 855,00 zł,
w tym: wydatki na inwestycje ....................................................  99 255,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§.2. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:
DOCHODY - 11 566 335,45 zł       WYDATKI - 15 633 387,45 zł
   2.1. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi ....................................... 4 067 052,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzacymi z:
 a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych ...............................................    800 000,00 zł
b) zaciąganych pożyczek ..................................................................................      200 000,00 zł
 b) emisji obligacji  ...........................................................................................   3 000 000,00 zł      c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. ................................. 67 052,00 zł     2.2. Przychody budżetu po zmianach wyniosą ................................................   4 475 052,00 zł         w tym:  a) kredyty, pożyczki, obligacje ........................................................... 4 000 000,00 zł                     b) Inne źródła (wolne środki) .............................................................    475 052,00 zł
2.3. Rozchody .....................................................................................................    408 000,00 zł
          a) spłaty kredytów ....................................................................................     408 000,00 zł
§.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na
           2008 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.
Uzasadnienie:

DOCHODY

Wprowadza się do dochodów budżetu gminy na 2008 r. zmiany, polegające na ich zwiększeniu o łączną kwotę ..............................................................................................................................148 855 zł, w tym:
1) dochodów własnych gminy o kwotę 23 411 zł, w tym w nastpujących tytułach:

    a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych mienia gminy............... 10 000,00 zł;
    b) wpływy z różnych dochodów ...................................................................13 011,00 zł;
    w tym:
otrzymania dofinansowania programu polsko - niemieckiego dot.: pobytu w Kołobrzegu młodzieży w dniach 02.07.2007 - 08.07.2007, po weryfikacji dokumentów przez stronę niemiecką ........ 7 011,00 zł
wpływów z tyt.: zaliczek alimentacyjnych wypłaconych z budżetu państwa, a zwróconych przez osoby zobowiązane do alimentacji (więcej niż planowano) ................ 3 000,00 zł
odpłatność uczestników obozu sportowo - rekreacyjnego zorganizowanego dla dzieci i młodzieży, jako forma nagrody za udział i zajęcie 6 miejsca Gminy Sławoborze w XIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2008 (liczba uczestników 30 x 100,00) ............................ 3 000,00 zł.
           c) otrzymania darowizny pieniężnej na zakup obuwia piłkarskiego ........................... 400,00 zł
           d) wyższych niż planowano wpływów z tyt.: podatku od spadków i darowizn ........ 3 500,00 zł
           e) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i odsetek pozostałych ....... 26 944,00 zł
           f) wpływy z usług - za przygotowywanie i wydawanie posiłków dla dzieci w ramach dożywiania w szkole (na podstawie decyzji wydanej przez GOPS o przyznaniu śwadczenia) ............. 83 000,00 zł.
2)  dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin 12 000,00 tj. realizację zadania pn.: Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.

 II.         WYDATKI
Zmiany do budżetu gminy na 2008 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu na:

1) realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu zadania w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach, dofiansowanego z budżetu państwa w kwocie 12 000 zł przy udziale środków własnych gminy w wysokosci 3 000,00 zł, łącznie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamer, urzadzeń sterujacych, monitorów oraz osprzętu niezbędnego do montażu oraz pokrycie kosztów instalacji monitoringu.
2)  koszty wynagrodzenia kadry wychowawczo - instruktorskiej, transportu i ubezpieczenia uczestników obozu sportowo - rekreacyjnego, podlegające pokryciu przez gminę wyniosą 12 600,00 zł. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu pokryje organizator, którym jest TKKF ze Szczecina (na zlecenie Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich - organizator Sportowego Turnieju Mist i Gmin), na co przeznaczy 13 860,00 zł, tj. kwotę nagrody, jaką Gmina Sławoborze otrzymała, zgodnie z regulaminem Turnieju. Ponandto KFS sfinansuje zakup sprzetu sportowego do wysokości 3 000,00 zł.
3)  zapewnienie pokrycia następujacych wydatków związanych z budową hali sportowej:
wyposażenia do pomieszczeń hali sportowej (wniosek dyrektora szkoły) .......................70 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł przeznaczyć na wyposażenie "siłowni".
usług, materiałów i opłat związanych z budową hali poza umową zasadniczą z wykonawcą, m.in. podsypka, opłata abonamentowa (gaz), nadzór budowlany, pokrycie kosztów robót dodatkowych i zamiennych opisanych w protokole konieczności,  prowizja za zorganizowanie Programu Emisji Obligacji dla Gminy oraz wydatków, które wystąpią w związku z oddaniem hali do użytkowania  ... 30 000,00 zł.
oprocentowanie wyemitowanych obligacji za okres odsetkowy przypadajacy do zapłaty w IV kwartale 2008 r. oraz odsetki i prowizje z tyt. kredytu (700 000,00 zł), który zostanie zaciagnięty na zapłatę ostatniej faktury za budowę hali sportowej...... 80 000,00 zł.
4) zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w ramach dożywiania uczniów w szkołach ........ 53 000,00 zł.
5)  pokrycie udziału w kosztach opracowania studium wykonanlości dla projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP w kwocie 4 255 zł, (zadanie przyjęte uchwałą RG Nr XVIII/99/2008 z dnia 29.04.2008 r.)
W wyniku powyższych zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy o 119 000,00 zł, co ma wpływ na zwiększenie potencjalnego zadłużenia gminy z tyt. konieczności zaciągania kredytów na pokrycie deficytu budżetu.







 Oprac.: Skarbnik Gminy M.Wróbel



Załącznik Nr 2 do uchwały 111

119 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 111

134 KBPobierz