Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XIX _109 _2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 13 czerwca 2008r w sprawie komunalizacji nieruchomości

Uchwała Nr XIX /109 /2008
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 13 czerwca  2008r.


w sprawie komunalizacji nieruchomości

 

                  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera „ a „  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Sławoborze uchwala co następuje :
                  
§ 1. Dokonać komunalizacji nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, działkę ewidencyjną nr 17 w obrębie  Jastrzębniki o pow. 2,0600 ha.                    


§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.