Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

U C H W A Ł A Nr XIX_108_2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze.

U C H W A Ł A  Nr XIX/108/2008
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 13 czerwca 2008 roku

 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t.j. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku – z póź. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. – Dz. U. Nr 142, poz. 1593
z 2001r. z póź. zmianami ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach
powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz.1223 – ze zmianami)
Rada Gminy w Sławoborzu uchwała, co następuje:


              § 1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Sławoborze w następującej wysokości:

wynagrodzenie zasadnicze  w wysokości........................4 200,00 zł.    
dodatek funkcyjny w wysokości...................................... 1 500,00 zł.   
dodatek specjalny w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego......1 140,00 zł       
dodatek za wysługę lat w wysokości
20% wynagrodzenia zasadniczego ....................................840,00 zł.       
            
                                                  Razem:.........................  7 680,00 zł.    

 
Słownie: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł.        
                

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy
w Sławoborzu.


      § 3. Traci moc Uchwała Nr IV/13/2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia
28 grudnia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy w Sławoborzu.


      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od  1 stycznia 2008r.