Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XIX_107_2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich , Domu Kultury oraz pomieszczeń przynależnych i wyposażenia stanowiących mienie gminy Sławoborze.

Uchwała Nr XIX/107/2008
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 13 czerwca 2008 roku

w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich , Domu Kultury oraz pomieszczeń przynależnych  i wyposażenia stanowiących mienie gminy Sławoborze.

 

          Na podstawie art. 18 ust. 1  oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala:

Regulamin udostępniania świetlic wiejskich, Domu Kultury oraz pomieszczeń przynależnych  i wyposażenia stanowiących mienie gminy.


                § 1. Przedmiotem Regulaminu jest uszczegółowienie praw i obowiązków wynajmujących świetlice wiejskie, Dom Kultury , pomieszczeń przynależnych i wyposażenia oraz podanie ich do wiadomości podmiotom ubiegających się o wynajem.

               § 2. 1. Ustala się stawki opłat  za wynajem świetlic wiejskich, Domu Kultury oraz pomieszczeń przynależnych i wyposażenia w celu zorganizowania

  1)   wesela, zabawy o charakterze komercyjnym w wysokości;

a)świetlica wiejska w Krzecku ..................120,00 zł.
     b)  świetlica wiejska w Powalicach..............150,00 zł.
     c)  świetlica wiejska w Mysłowicach............150,00 zł.
     d)  świetlica wiejska w Słowieńsku..............120,00 zł.
     e)  świetlica wiejska w Rokosowie ..............150,00 zł.
     f)   Dom Kultury w Sławoborzu ................... 700,00 zł.

          2)  komunii, stypy, urodzin, imienin, chrzcin, jubileuszy w wysokości;

a)świetlicy wiejskiej w Krzecku .................. 55,00 zł.
b)świetlicy wiejskiej w Powalicach ..............75,00 zł.
c)świetlicy wiejskiej w Mysłowicach ............75,00 zł.
d)świetlicy wiejskiej w Słowieńsku ..............55,00 zł.
e)świetlicy wiejskiej w Rokosowie .............. 75,00 zł.
f)Domu Kultury w Sławoborzu ..................330,00 zł.

   2. Stawki opłat wymienionych w pkt  2 lit. b,c,e, f pomniejsza się o 40 %
gdy wynajem nie dotyczy pionu kuchennego.

 

-2-

          3. Stawka za  jedną godzinę wynajmu sali na szkolenia, kursy we wszystkich  obiektach wymienionych w ust.1 wynosi –  60,00 zł.

          4. Stawka za jedną godzinę wynajmu sali na cele handlowe we wszystkich obiektach wymienionych w ust. 1 wynosi 70,00 zł.

          5. Do wszystkich stawek wymienionych w ust.1 - 4 zostanie
doliczony obowiązujący podatek VAT.
        
          6. Kwoty wymienione w ust. 1 - 4 obejmują energie elektryczną, wodę, ścieki, ogrzewanie, śmieci i inne koszty eksploatacyjne.

            § 3. 1 Nieodpłatnie udostępnia się obiekty wymienione w  § 2 ust.1 na:
             
  1/ zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Wójta
      Gminy Sławoborze, Radę Gminy Sławoborze i Rady Sołeckie,
  2/ zebrania organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną i stowarzyszenia
      działające na terenie Gminy Sławoborze,
  3/ imprezy i zabawy, organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów 
      szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Sławoborze,     
  4/ kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców Gminy
      Sławoborze,
  5/ spotkania opłatkowe.

           2. Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystywania obiektów do celów, o których mowa ust. 1 pokrywane są z budżetu gminy.

          § 4. Środki finansowe uzyskane z opłat za wynajem pomieszczeń stanowią dochód budżetu gminy.

          § 5. Udostępnianie obiektów wymienionych w § 2 ust. 1 nie powinno
kolidować z działalnością tych obiektów na rzecz mieszkańców.

         § 6. 1 Wynajęcie obiektów wymienionych w § 2 ust.1 odbywa się  w sposób następujący:
1/ wynajmujący rezerwuje obiekt nie później niż 14 dni przez datą wynajęcia
    składając wniosek ( wzór wniosku określa załącznik  nr 1 do uchwały)
     i wpłacając kaucję, o której mowa w § 8, na konto Urzędu Gminy,
2/ w ciągu 14 od dnia rezerwacji wynajmujący wpłaca  na konto Urzędu Gminy
    kwotę należną za wynajem,
3/ pracownik świetlicy przekazuje obiekt wynajmującemu sporządzając protokoł,
4/ po zakończeniu wynajmu pracownik świetlicy dokonuje przyjęcia świetlicy
    ustalając ewentualne usterki i formę ich usunięcia,
5/ kaucja zostaje zwrócona wynajmującemu w ciągu 7 dni po usunięciu usterek  
    lub w ciągu 3 dni po zdaniu obiektu jeżeli nie zostaną stwierdzone usterki.


-3-

        § 7. Wynajmujący nie może podnajmować obiektu innym osobom.

        § 8. Kaucja rezerwująca wynosi:

1/ dla świetlic w Krzecku, Powalicach, Mysłowicach, Słowieńsku, Rokosowie
    - 100,00 zł.
2/ Dom Kultury w Sławoborzu – 350,00 zł.

        § 9. Do wniosków o wynajem obiektów wymienionych w § 2 złożonych
przed wejściem w życie uchwały, a których realizacja nastąpi po wejściu
w życie uchwały maja zastosowanie przepisy zawarte w :
1)Zarządzeniu Nr 10/07 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 lutego 2007r.
W sprawie wynajmu sali tanecznej w Domu Kultury w Sławoborzu,
            2)  Zarządzeniu Nr 11/07 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 lutego 2007r.
         w sprawie wynajmu świetlic gminnych w : Rokosowie, Powalicach,
          Krzecku, Mysłowicach, Słowieńsku.

       § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
   
      § 11 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
       

 

 

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały XIX/107/2008
                                                                                Rady Gminy Sławoborze
 z dnia 13 czerwca 2008 roku
..............................................
( imię i nazwisko wnioskodawcy)
..............................................
    (adres, wnioskodawcy)


                   Wójt Gminy Sławoborze

    WNIOSEK 


Proszę o wynajem :
1/ świetlicy wiejskiej w .....................................................................................................

2/ Domu Kultury w Sławoborzu

od dnia .................................do dnia .........................................................................
od godziny............do godziny ............... w dniu ........................................................

bez pionu kuchennego  - z pionem kuchennym
( niepotrzebne skreślić)        

w celu zorganizowania.........................................................................................................

.............................................................................................................................................

jednocześnie oświadczam, że:
1.Zapoznałem/łam/ się z regulaminem określającym opłaty i zasady udostępniania
świetlic wiejskich oraz pomieszczeń przynależnych stanowiących mienie Gminy Sławoborze.
2.Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów sanitarnych i p.poż w czasie trwania
wynajmu ......................................................................................................................

Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa:

1....................................................   ...........................................  ...............................
               ( Imię i nazwisko)                 ( nr dowodu osobistego)         ( podpis)

 


...............................................                                 ...............................................

            ( data złożenia wniosku)                               ( podpis wnioskodawcy)

 

......................................................................                 ...........................................................................
                        (  Decyzja    - data  )                              ( Podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej )Wniosek o wynajem świetlic.doc

71 KBPobierz