Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XIX_106_2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2008 r

Uchwała Nr XIX/106/2008
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 13 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 r. o kwotę  .......................  223 000,00 zł
w tym: dochody własne gminy ................................................  158 266,00 zł
             dotacje rozwojowe z funduszt UE .............................     64 734,00 zł 
       1.1. Zwieksza się wydatki budżetu gminy na 2008 r. o kwotę .................  128 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§.2. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:
DOCHODY - 10 450 651,40       WYDATKI - 114 398 703,40
       2.1. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi ....................................... 3 948 052,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzacymi z:
 a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych ...............................................    700 000,00 zł
b) zaciąganych pożyczek ..................................................................................      200 000,00 zł
 b) emisji obligacji  ...........................................................................................   3 000 000,00 zł      c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. ................................. 48 052,00 zł     2.2. Przychody budżetu po zmianach wyniosą ................................................   4 447 052,00 zł         w tym:  a) kredyty, pozyczki, obligacje ........................................................... 3 900 000,00 zł                     b) Inne źródła (wolne środki) .............................................................    452 052,00 zł
2.3. Rozchody .....................................................................................................    404 000,00 zł
          a) spłaty kredytów ....................................................................................     404 000,00 zł
§.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na
           2008 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 Uzasadnienie:

I.DOCHODY

Wprowadza się zmiany do dochodów budżetu gminy na 2008 r.,  polegające na zwiększeniu:

1) dochodów własnych gminy o kwotę 158 266 zł, w tym w nastpujących tytułach:

    a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (zwiększona eksploatacja ropy i gazu oraz kruszyw - 
         kopalnia w Lepinie  123 000 zł,
    b) wpływy z różnych dochodów 23 500 zł, w tym:
          - rozliczenia wydatków poniesionych przez Urząd Gminy w 2007 r., a 
            zrefundowanych w r.b. m.in. z tyt.: wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w                      ramach programu "Praca w posagu" (18 000 zł)
          - rozliczenia wydatków poniesionych przez GOPS w 2007 r. a zrefundowanych w  
            2008 r. oraz zwrotu zaliczek alimentacyjnych (GOPS  5 500 zł),
    c) podatek od środków transportowych od osób prawnych (wpłata zaległości oraz należny                podatek od nowych podatników) 6 800 zł,
    d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 2 666 zł,
    e) wpływy z róznych opłat, w tym: zwrot kosztów wysyłanych upomnień 2 300 zł 

2) otrzymania dotacji celowej z funduszu UE w kwocie 64 734 zł.

Zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 września 2007 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII – Promocja integracji społecznej obejmujący działania polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym osobom niepełnosprawnym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego  i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
W ramach Priorytetu VII przewiduje się realizację projektów systemowych polegających na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek lub w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.
 Podmiotem realizującym projekt systemowy na poziomie gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, wykonujący ustawowe zadania  z zakresu integracji społecznej. GOPS jest uprawnionym beneficjentem wskazanym do realizacji projektów systemowych w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej.
Jednym z działań w ramach projektów systemowych jest realizacja działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Projekt systemowy: Wiedza szansą dla ciebie, jest realizowany na podstawie umowy zawartej z intytucją pośredniczącą, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Na dofinansowanie projektu w 2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  przyznał dotację w kwocie 64 734 zł. Budżet gminy  zobowiązany jest do zapewnienia udziału środków własnych w kwocie 7 200 zł, co stanowi 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

II.         WYDATKI
Zmiany do budżetu gminy na 2008 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu na:

1) realizację przez GOPS projektu dofiansowanego z funduszu UE pn.: Wiedza szansą dla ciebie. Wartość projektu ogółem wynosi 71 934 zł. Udział środków własnych w kwocie 7 200 zł zapewniono poprzez przeniesienie wydatków z rozdziału 852 Opieka Społeczna  rozdz. 85295 Pozostała działalność, par. 311 świadczenia społeczne.
2) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy, którą jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2007 r., ( 57 zł / 1 zatrudnionego)  łącznie 3 050 zł.
3) wyższych niż zaplanowano wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r., i pochodnych od tego wynagrodzenia, głównie dla pracowników interwenc. i publ.,  15 346 zł.
4) zapewnienie pokrycia wydatków nieprzewidzianych na etapie planowania, w tym m.in.: wywozu śmieci z dodatkowych pojemników z cmentarzy w Sławoborzu i Powalicach, zakupu narzędzi i art. ochronnych (rękawice) dla zatrudnionych bezrobotnych, wzrostu kosztów egzekucyjnych poboru podatków i opłat, zakup nowej kosiarki do trawy ... Łącznie 17 670 zł.
5) zatrudnienie bezrobotnych w ramach organizacji prac interwencyjnych: pokrycie kosztów wynagrodzeń 14 000,00 zł; pochodnych od wynagr.  i pozostałych kosztów ich zatrudnienia 6 000 zł.
W wyniku powyższych zmian zmniejszył się deficyt budżetu gminy o 95 000,00 zł, co ma wpływ na obniżenie potencjalnego zadłużenia gminy z tyt. zaciągania kredytów na pokrycie deficytu budżetu.

 Oprac.: Skarbnik Gminy M.WróbelZał.Nr 2 do uchwRG Nr XIX.pdf

158 KBPobierz

Zał.Nr 1 do uchwNr XIX.pdf

130 KBPobierz