Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVIII _ 105 _2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XVIII / 105 /2008

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 29 kwietnia 2008r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

 


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera „ a „ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Sławoborze uchwala co następuje :

 

§ 1. Nabyć na mienie komunalne nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Sławoborze, przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.