Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVIII _104 _2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie...

Uchwała Nr XVIII /104 /2008

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 


w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze .

 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zm. /oraz art.13 ust.1 i art.34 ust.1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku tekst jednolity /Dz.U. Nr 261 poz.2603 z 9 grudnia 2004 roku z późn.. zm./ Rada Gminy uchwala , co następuje :

 

 

§ 1 . Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość

zabudowaną stanowiącą Gminny Zasób Nieruchomości :

 

Miejscowość : Sławoborze – lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 30 przy ul. Kołobrzeskiej o pow. 96,67 m2 z przynależnymi do lokalu pomieszczeniami t.j. piwnicy o pow. 7,11 m2 i komórki w budynku gospodarczym o powierzchni 16,00 m2 oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu – udział 243/1 000 w działce nr 80, w obrębie Sławoborze o powierzchni 2 500 m2 , na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

 

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze .


§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .