Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVIII_103_2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych

Uchwała Nr XVIII/103/2008

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 29 kwietnia 2008 rokuw sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 - ze zmianami ) oraz § 2 pkt 2, § 3 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 - ze zmianami )

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:


§ 1 Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości 552,00 zł ( słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa złote ) dla pracowników Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

§ 2 Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w wysokości 6,50 zł ( słownie: sześć złotych 50/100 ).

§ 3 Wynagrodzenia pracowników zgodnie z § 1 i 2 Uchwały nalicza się z dniem od 01 stycznia 2008 roku.

§ 4 Traci moc uchwała Nr XIII/63/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 roku.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska