Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVIII_102_2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie Programu Emisji Obligacji

Uchwała Nr XVIII/102/2008

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 29 kwietnia 2008 r.


w sprawie Programu Emisji Obligacji


na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 82 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) oraz art. 2 pkt. 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 120, poz. 1300 z póżniejszymi zmianami) - uchwala się, co następuje:


§ 1. 1) Gmina Sławoborze wyemituje 300 (słownie: trzysta) obligacji o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysiecy złotych) każda na łączną kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych)

2) Emisja obligacji poszczególnych serii nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób.

3) Obligacje będą obligacjami na okaziciela

4) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu

5) Obligacje nie będą zabezpieczone

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu - obiekt przyszkolny".

§ 3. 1) Emisja obligacji nastapi w 2008 r. w 5 seriach:

a) Seria A o wartości 200 000,00 zł, nie później niż do 26 grudnia 2008 r.

b) Seria B o wartości 400 000,00 zł, nie później niż do 26 grudnia 2008 r.

c) Seria C o wartości 600 000,00 zł, nie później niż do 26 grudnia 2008 r.

d) Seria D o wartości 600 000,00 zł, nie póżniej niz do 26 grudnia 2008 r.

e) Seria E o wartości 600 000,00 zł, nie później niż do 26 grudnia 2008 r.

f) Seria F o wartosci 600 000,00 zł, nie później niż do 26 grudnia 2008 r.

2) Cena emisyjna każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

3) Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Sławoborze.


§ 4. 1) Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Sławoborze w następujących terminach:

a) Seria A po upływie 3 lat od daty emisji,

b) Seria B po upływie 4 lat od daty emisji,

c) Seria C po upływie 5 lat od daty emisji,

d) Seria D po upływie 6 lat od daty emisji,

e) Seria E po upływie 7 lat od daty emisji,

f) Seria F po upływie 8 lat od daty emisji.

2) Jeżeli termin wykupu obligacji określony w pkt 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastapi w najbliższym dniu roboczym.

3) Wykup obligacji następować będzie wg ich wartości nominalnej.

4) Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1) Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach kwartalnych, liczonych od daty emisji.

2) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, obliczane przy zastosowaniu stopy procentowej równej średniej arytmetycznej z dziesięciu ostatnich notowań stawki WIBOR 3M, począwszy od drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3) Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

4) Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastapi w najblizszym dniu roboczym.

§ 6. Wydatki zwiazane z wykupem i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Sławoborze pochodzacych z podatków i opłat w latach 2008 - 2016.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania wszelkich czynności zwiazanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji

obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

2) Zawarcia umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Centrala w Warszawie, któremu powierzone zostaną czynności związane ze zbywaniem, gwarantowaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjecia.