Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała nr XVIII_101_2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji pn.: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych...

Uchwała nr XVIII/101/2008

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji pn.: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zaciągnąć kredyt w banku krajowym w kwocie 700 000,00 zł, (słownie: siedemset tysięcy złotych) na finansowanie inwestycji pn.: Budowa hali sportowej przy Zespole szkół Publicznych w Sławoborzu


§ 2. Ustala się okres spłaty na lata 2009 – 2013.


§ 3. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne gminy.


§ 4. Ustala się, że formą zabezpieczenia będzie weksel in blanco.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.