Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała NR XVIII_100_2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV_77_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu...

Uchwała NR XVIII/100/2008

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 29 kwietnia 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/2007 Rady Gminy Sławoborze

z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XV/77/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r.:dodaje się pkt 12 a) w brzmieniu:

12 a) Upoważnia się Wójta Gminy Sławoborze do udzielania zaliczek na wydatki pracownikom Urzędu Gminy Sławoborze.


1) Terminy rozliczenia udzielonych zaliczek ustala się każdorazowo we wniosku o udzielenie zaliczki, z tym że obowiazkowo winny być one rozliczone na koniec roku budżetowego oraz przed ustaniem służbowego stosunku pracy.


2) Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika w granicach i na zasadach określonych przepisami kodeksu pracy.


3) Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu.