Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała XVIII_99_2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2008 r.

Uchwała XVIII/99/2008

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 29 kwietnia 2008 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 r. o kwotę 173 961,00 zł

w tym: roczna kwota subwencji ogólnej ......................................... 171 761,00 zł

1.1. Zwieksza się wydatki budżetu gminy na 2008 r. o kwotę .. 31 013,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§.2. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY - 10 227 651,40 WYDATKI - 14 270 703,40

2.1. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi ....................................... 4 043 852,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzacymi z:

a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych ............................................... 700 000,00 zł

b) zaciąganych pożyczek .................................................................................. 200 000,00 zł

b) emisji obligacji ........................................................................................... 3 000 000,00 zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. ............................... 143 052,00 zł 2.2. Przychody budżetu po zmianach wyniosą ................................................ 4 447 052,00 zł w tym: a) kredyty, pozyczki, obligacje ........................................................... 3 900 000,00 zł b) Inne źródła (wolne środki) ............................................................. 547 052,00 zł

2.3. Rozchody ..................................................................................................... 404 000,00 zł

a) spłaty kredytów .................................................................................... 404 000,00 zł

§.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na

2008 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.


 

Uzasadnienie zmian


   1.

      DOCHODY


Wprowadza się zmiany do dochodów budżetu gminy na 2008 r., polegające na ich zwiększeniu:

1) w wyniku ustalenia ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2008 r. wyższej od prognozowanej o .......................................................................................................... 171 761 zł,

2) otrzymania dotacji celowej z Powiatu Świdwińskiego na otganizację imprez kulturalnych i sportowych w 2008 r. w wysokosci ............................................................................ 2 200 zł.

 

II. WYDATKI


Zmiany do budżetu gminy na 2008 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu na:


1) niewykorzystanie w 2007 r. wszystkich środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, pozostało 28 813 zł. O kwotę tą zwiększa się wydatki na zadania objęte Programem w 2008 r.

2) dofinansowanie przez Powiat Świdwiński imprez objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych:

a) otwarty turniej szachowy "Rokosowo 2008"

b) VII Powiatowy Plener Plastyków "Sławoborska Paleta"

c) Majówka

d) Tenis stołowy (drużynowy) 200,00 zł

3) W związku z przygotowywaniem przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie wniosku na inwestycje związane z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które będzie obejmować m.in. ocieplenie obiektów, wymianę drzwi i okien, modernizację systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, modernizację systemów wentylacji, klimatyzacji.

Urząd Gminy Sławoborze wskazał następujące budynki do termomodernizacji: budynek OSP Rokosowo, budynek Domu Kultury w Sławoborzu, budynek Urządu Gminy, Zespół Szkół Publicznych, budynek OSP Słowieńsko.

Wartość zadania na podstawie sporządzonych kosztorysów inwestorskich:

    *

      Budynek OSP Rokosowo: 99 778,76
    *

      Budynek Domu Kultury w Sławoborzu: 437 249,51
    *

      Budynek Urządu Gminy: 214 438,82
    *

      Zespół Szkół Publicznych: 862 368,47
    *

      Budynek OSP Słowieńsko: 92 565,73

Kwota dofinansowania w ramach projektu zgodnie z aktualnymi wytycznymi wynosi 50%.

Wartość zadania: 1 706 401,29 wkład własny gminy: 853 200,65

W wyniku przeprowadzonego przetargu przez ZM i GDP w Karlinie gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów przygotowania studium wykonalności. Biorąc pod uwagę ilość zgłoszonych budynków kwota wynosi: 4 255,00 zł.

Gmina zobowiązana jest do podjęcia uchwały zapewniającej środki finansowe na przygotowanie zadania w budżecie w roku 2008 oraz jego realizację w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w latach 2009-2011. Brak uchwały wyklucza Gminę z dalszej współpracy.

4) pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych o Konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły 2 000 zł.


W wyniku powyższych zmian zmniejszył się deficyt budżetu o 142 948,00 zł, co spowoduje obniżenie potencjalnego zadłużenia gminy z tyt. zaciagania kredytów na pokrycie deficytu budżetu.

 


Oprac.: Skarbnik Gminy M.Wróbel