Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVII_ 97_2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII

 

Uchwała Nr XVII/ 97 /2008

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 04 marca 2008 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/164/2001 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia

26 kwietnia 2001 roku .Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:


 


§ 1. W uchwale Nr XXVII/164/2001 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia

24 kwietnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia i przyjęcia jego statutu, wprowadza się następującą zmianę:


- § 3 otrzymuje brzmienie:


Do reprezentowania gminy w “Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”

powołuje się delegata Pana Waldemara Jeznach”.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.