Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVII_ 95 _2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 04 marca 2008 r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

 

Uchwała Nr XVII/ 95 /2008

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 04 marca 2008 r.


w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1. Postanowienia ogólne

1. Uchwała reguluje obszary i formy współpracy w 2008 roku Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873),

- Gminie – rozumie się przez to Gminę Sławoborze,

- podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

- dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 176 ust. 1 i 2 ustawy
z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami),

- konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.§ 2. Obszary współpracy

1. Współpraca Gminy z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności zadań własnych gminy, w następujących dziedzinach:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 2. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

 3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

 4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 7. ekologii,

 8. promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

 9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
  między społeczeństwami.

 

 

§ 3. Formy współpracy

1. Współpraca Gminy z podmiotami Programu może przyjmować następujące formy:

zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

 1. wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 2. wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

 3. konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania,
  projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów.


§ 4. Zasady współpracy

1.Współpraca Gminy z Podmiotami programu odbywa się na zasadach określonych w Ustawie.

2. Gmina może przekazać podmiotowi Programu do realizacji zadanie własne, przeznaczając na cel środki finansowe.

3. Przekazanie środków publicznych w innej formie niż zapisane w ustawie odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych.

4. Gmina ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych, według priorytetów przyjętych do realizacji w roku 2008.


§ 5. Priorytety w realizacji zadań publicznych

1. Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w roku 2008 we współpracy z podmiotami Programu przyjmuje się:

 1. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 1. walka z ubóstwem i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,

 2. pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ich roli społecznej,

 3. pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i długotrwale chorym.


2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

 1. promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy,

 2. wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.


3) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

  1. wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.


4) w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości:

 1. promocja lokalnej przedsiębiorczości,

 2. promocja turystyczna gminy Sławoborze na rynku krajowym i zagranicznym.


5) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

 1. doradztwo i doskonalenie nauczycieli.

6) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

 1. wspieranie zadań związanych z kulturą i sztuką oraz ochroną dziedzictwa narodowego.


7) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. wspieranie amatorskich klubów sportowych,

 2. wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych,

 3. utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych,

 4. organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, w tym zakup sprzętu sportowego.


8) w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego:

 1. wspieranie szeroko pojętej edukacji ekologicznej.


9) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:

 1. wspieranie inicjatyw propagujących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 2. wspieranie działań w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień,

 3. przeciwdziałanie zjawisku przemocy w każdej jego formie.


10) w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy z krajem partnerskim:

 1. popularyzowanie wiedzy o gminie w kraju partnerskim,

 2. wspieranie działań związanych z międzynarodową wymianą dzieci i młodzieży,

 3. działanie na rzecz integracji europejskiej.


§ 6. Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego aniżeli przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy.

Zakres zadań pokrywa się w dużym stopniu z zadaniami nakreślonymi dla gmin w ustawie o samorządzie gminnym. Współpraca odbywa się na podstawie rocznego programu współpracy uchwalonego obowiązkowo przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała w sprawie programu współpracy na 2008 rok Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jest realizacją ustawowego wymogu uchwalania programu współpracy na kolejne lata.