Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVII_94_2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 04 marca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławoborze

 

Uchwała Nr XVII/94/2008
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 04 marca 2008 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławoborze
Na podstawie art. 18 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1. Uchwała określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Sławoborze, a w szczególności:
1) zasady wynajmowania lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,
2) zasady wynajmowania lokali socjalnych,
3) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu,
4) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2,
5) warunki dokonywania zamiany lokali,
6) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali,
7) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 2. Z mieszkaniowego zasobu gminy Wójt przeznacza część lokali na wynajem jako lokale socjalne dla osób o niskich dochodach gospodarstwa domowego oraz w innych sytuacjach przewidzianych w ustawach oraz dokonuje ewidencji lokali socjalnych.


Rozdział 2
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony


§ 3.1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może być zawarta z osobą spełniającą łącznie poniższe warunki:
1) nie posiadającą tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
2) jeżeli jej warunki zamieszkiwania kwalifikują ją do ich poprawy,
3) której dochody gospodarstwa domowego odpowiadają wymogom określonym w § 14 ust.1 niniejszej uchwały

2. Powyższe warunki dotyczą obojga małżonków lub partnerów bez względu na łączące ich stosunki majątkowe.

§ 4. 1. Ustala się warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy:
1) w dotychczas zajmowanym lokalu powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 5 m2
2) wnioskodawca zamieszkuje w pomieszczeniu nie spełniającym wymogu pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi,
3) wnioskodawca usamodzielnia się i opuszcza placówkę opiekuńczo-wychowawczą, socjalizacyjną lub rodzinę zastępczą,
4) wnioskodawca jest bezdomny.

2. Wystąpienie jednego z warunków wymienionych w ust. 1 kwalifikuje wnioskodawcę do poprawy jego warunków zamieszkiwania.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt może postanowić o zawarciu umowy najmu z osobą, która ze względu na swe kwalifikacje, niezbędne dla społeczności lokalnej, podejmie pracę w gminie Sławoborze.

§ 6. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które:
1) uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę lub rozbudowę pomieszczeń na cele mieszkaniowe w budynkach stanowiących własność gminy, zakończyły te prace i zgłosiły lokal do użytkowania,
2) są pozbawione mieszkania wskutek klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej,
3) spełniają warunki do otrzymania lokalu zamiennego ze względu na przeznaczenie dotychczas zajmowanego lokalu do rozbiórki lub remontu kapitalnego,
4) ze względu na stan zdrowia lub ze względów społecznych nie mogą zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu,
5) zajmują lokal socjalny, a po wygaśnięciu umowy najmu ich dochód na jednego członka rodziny przekracza dochód określony w § 15 ust.1.

§ 7. Kryteria oceny warunków zamieszkiwania wnioskodawcy i jego stanu rodzinnego określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Na wniosek osób, wobec których z powodu zaległości w płatności czynszu wypowiedziano umowę najmu, Wójt może postanowić o zawarciu z tymi osobami umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego, pod warunkiem zapłaty wszystkich zobowiązań, łącznie z kosztami dochodzenia tych zobowiązań.

2. Na wniosek osób, wobec których sąd orzekł eksmisję z lokalu z powodu zaległości w płatności czynszu i przyznał im uprawnienie do lokalu socjalnego, Wójt może postanowić o ponownym zawarciu umowy najmu i odstąpić od wykonania eksmisji, jeżeli osoby te uregulowały wszelkie zaległości wobec Gminy i nie otrzymały propozycji zawarcia umowy lokalu socjalnego.

3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje się zasad określonych w § 3, §4, §5, §6 i §7.

§ 9. Na wniosek najemcy Wójt może wyrazić zgodę na powiększenie przedmiotu najmu o zwolnioną część innego lokalu, jeżeli zwolnione pomieszczenie nie spełnia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Rozdział 3
Zasady wynajmowania lokali socjalnych


§ 10. 1. Umowa najmu lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy cytowanej na wstępie, może być zawarta z osobą:
1) o niskich dochodach gospodarstwa domowego, określonych w § 15 ust. 1 uchwały,
2) jeżeli jej warunki mieszkaniowe kwalifikują ją do ich poprawy,
3) nie posiadającą tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

2. Przepis § 3 ust. 2 uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres nie dłuższy, niż 3 lata.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego można, po upływie oznaczonego w niej czasu, przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

3. Oceny sytuacji uzasadniającej przedłużenie umowy najmu dokonuje wynajmujący lokal, według zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 12. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1) są pozbawione mieszkania wskutek klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej,
2) spełniają warunki do otrzymania lokalu zamiennego ze względu na przeznaczenie lokalu do rozbiórki lub remontu kapitalnego,
3) posiadają prawomocny wyrok sądowy przyznający prawo do lokalu socjalnego,
4) opuszczają placówkę opiekuńczo-wychowawczą, socjalizacyjną lub rodzinę zastępczą i nie mają możliwości powrotu do lokalu, położonego na terenie Gminy Sławoborze, w którym przebywały przed przejściem do placówki opiekuńczo-wychowawczej, socjalizacyjnej lub rodziny zastępczej i w którym są zameldowane na stałe.
5) ze względu na stan zdrowia lub ze względów społecznych nie mogą zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu,

§ 13. Kryteria oceny warunków zamieszkiwania wnioskodawcy i jego stanu rodzinnego określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 4
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu


§ 14. 1. O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria dochodowe :
1) miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu nie może przekraczać:
a) 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 100 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Za dochód uważa się wszelkie przychody gospodarstwa domowego obliczone w sposób podany w art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

§ 15. 1. O zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria dochodowe :
1) miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu nie może przekraczać:
a) 130 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 85 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 16. 1. Wójt może, na wniosek najemcy, stosować określone obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek, w stosunku do najemców o niskich dochodach.

2. Za najemców o niskich dochodach uznaje się osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie czynszu, nie przekracza:
80 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
50 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Przepis § 14 ust. 2 uchwały stosuje się odpowiednio.

4. Obniżka czynszu, wynosi:


1) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie czynszu, w gospodarstwie wieloosobowym wynosi:
a)powyżej 40 % do 50 % kwoty najniższej emerytury -- obniżka o 10 %
b)powyżej 30 % do 40 % kwoty najniższej emerytury – obniżka o 20 %
c)powyżej 20 % do 30 % kwoty najniższej emerytury – obniżka o 30 %
d)powyżej 10 % do 20 % kwoty najniższej emerytury – obniżka o 40 %
e)od 0 % do 10 % kwoty najniższej emerytury – obniżka o 50 %

2) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie czynszu, w gospodarstwie jednoosobowym wynosi:
a)powyżej 60 % do 80 % kwoty najniższej emerytury -- obniżka czynszu wynosi 10 %
b)powyżej 45 % do 60 % kwoty najniższej emerytury – obniżka czynszu wynosi 20 %
c)powyżej 30 % do 45 % kwoty najniższej emerytury – obniżka czynszu wynosi 30 %
d)powyżej 15 % do 30 % kwoty najniższej emerytury – obniżka czynszu wynosi 40 %
e)od 0 % do 15 % kwoty najniższej emerytury – obniżka czynszu wynosi 50 %


Rozdział 5
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2


§ 17. 1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m2 może być zawarta z osobą:
1) posiadającą wieloosobową rodzinę,
2) nie posiadającą tytułu prawnego do mieszkania,
3) której warunki zamieszkania kwalifikują ją do ich poprawy,
4) której dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jedną osobę jest większy, niż 100 % kwoty najniższej emerytury.

2. Przepis § 3 ust. 2 uchwały stosuje się odpowiednio.

3. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 przysługuje rodzinom wielodzietnym, składającym się z co najmniej 6 osób.

§ 18. Umowa najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 może być również zawarta z osobą prawną, która w okresie najmu udostępni na rzecz Gminy Sławoborze dwa samodzielne lokale mieszkalne o łącznej powierzchni co najmniej 80 m2.

§ 19. Jeżeli w okresie dwóch tygodni, po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przez okres jednego miesiąca, o wolnym do wynajęcia lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 , nie zostanie on wynajęty według zasad określonych w § 17 lub § 18, może być zawarta umowa najmu lokalu z osobą posiadającą wieloosobową rodzinę, która daje gwarancję jego utrzymania i wnoszenia należnych opłat.

Rozdział 6
Warunki dokonywania zamiany lokali mieszkalnych


§ 20. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy mogą dokonywać zamiany lokali z osobami najmującymi na czas nieokreślony lokal mieszkalny:
1) z zasobu mieszkaniowego gminy,
2) z innych zasobów mieszkaniowych.

2.Zamiana lokali może być dokonana pod warunkiem, że:
1) po zamianie powierzchnia pokoi przypadająca na jedną osobę będzie nie mniejsza niż 5 m2 i nie większa niż 10 m2 w gospodarstwie wieloosobowym oraz nie większa niż 20 m2 w gospodarstwie jednoosobowym.
2) osoba, która zamierza w wyniku zamiany objąć lokal socjalny, spełnia warunki określone w § 15 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 21. Wnioski o zamianę lokali mieszkalnych przyjmuje i realizuje Wójt Gminy Sławoborze, po uzyskaniu zgody właścicieli innych lokali.

§ 22. Wójt wyraża zgodę na zamianę lokali po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej.

§ 23. Wójt może uzależnić wydanie zgody na zamianę od spłaty przez najemcę zaległego czynszu i związanych z najmem opłat.

§ 24. Wójt może odmówić wyrażenia zgody na zamianę lokali, jeżeli istnieją przesłanki pozwalające przypuszczać, iż przyszły najemca nie będzie uiszczał czynszu i związanych z najmem opłat.

§ 25. Osoby zajmujące lokal w mieszkaniowym zasobie gminy, które ze względu na stan zdrowia, a w szczególności niepełnosprawność, nie mogą zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu, mogą dokonywać zamiany na inny lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy, odpowiedni ze względu na ich stan zdrowia.


Rozdział 7
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej


§ 26. 1. Wnioski o wynajęcie lokali mieszkalnych i lokali socjalnych składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W urzędzie prowadzony jest rejestr wniosków o najem lokali.

§ 27. 1. Dokonując wstępnej analizy złożonych wniosków ustala się czy wnioskodawcy spełniają warunki do zawarcia umowy o najem lokalu.

2. Wnioski osób spełniających warunki do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego kwalifikuje się odpowiednio według Regulaminów kwalifikowania wniosków stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Nazwiska osób spełniających warunki umieszcza się na listach osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.

4. Listy, o których mowa w ust. 3 , ustala się oddzielnie dla lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.

5. O kolejności umieszczenia nazwiska osoby ubiegającej się o najem lokalu na liście decyduje ilość punktów wynikająca z przeprowadzonej kwalifikacji wniosku.

§ 28. Raz na 2 lata podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przez okres 30 dni, listę osób oczekujących na wynajęcie lokalu mieszkalnego oraz listę osób oczekujących na wynajęcie lokalu socjalnego.

§ 29. Wnioskodawcę zawiadamia się na piśmie o spełnianiu warunków niezbędnych do ubiegania się o lokal z zasobu mieszkaniowego gminy i umieszczeniu go na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu lub o nie spełnianiu tych warunków i odmowie wpisania na listę osób oczekujących, uzasadniając jednocześnie przyczynę odmowy.

§ 30.1. W przypadku uzyskania wolnych lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy, Wójt, przedkładając opis lokali oraz aktualną listę osób oczekujących na przydział lokalu, zwraca się do Komisji Mieszkaniowej o wyrażenie opinii - komu dany lokal należy przydzielić.

2. Wnioski rozpatruje się w kolejności ich umieszczenia na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu.

3. Każdy wniosek poddaje się powtórnej weryfikacji w celu ustalenia czy wnioskodawca aktualnie spełnia warunki określone w niniejszej uchwale.

4. W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca nie spełnia warunków uchwały, nie może być z nim zawarta umowa najmu i zostaje on skreślony z listy.

5. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Mieszkaniowej ustala się osoby, z którymi zostaną zawarte umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu socjalnego.

6. Listy osób, o których mowa w pkt. 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przez okres 14 dni.

§ 31.1. Zawierając umowę uwzględnia się stan osobowy rodziny w stosunku do ilości pokoi i ich powierzchni.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego z osobą umieszczoną na liście w dalszej kolejności.

§ 32. Osobie, której wskazano lokal do zasiedlenia, przysługuje tylko jedna uzasadniona odmowa przyjęcia wskazanego lokalu. Ponowna odmowa powoduje skreślenie z listy osób oczekujących na przydział lokalu.

§ 33. 1. W przypadku zwolnienia się lokalu mieszkalnego w wyniku eksmisji, Wójt może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu tego lokalu:

1) z innym najemcą samodzielnego lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy Sławoborze pod warunkiem:
a) uiszczenia zaległego czynszu i innych opłat za eksmitowanego w formie jednokrotnej spłaty całego zadłużenia,
b) wykonania remontu mieszkania bez możliwości żądania zwrotu poniesionych na remont kosztów,
c) oddania dotychczas zajmowanego lokalu w stanie niepogorszonym, wolnego od osób i rzeczy oraz nie obciążonego zadłużeniem z tytułu czynszu i innych należności.

2) z osobą umieszczoną na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu, po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt a i b .

2. W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jedną osobę, pierwszeństwo zawarcia umowy przysługuje:
1)osobie oczekującej na przydział lokalu,
2) najemcy lokalu, którego powierzchnia pokoi jest najmniejsza lub największa, w zależności od tego, czy najemca chce powiększyć, czy pomniejszyć swój lokal. W pierwszej kolejności uwzględnia się wnioski o powiększenie lokalu.

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy najmu lokalu według zasad określonych w niniejszym paragrafie, informację o tym podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 14 dni.

§ 34. 1. W celu poddania kontroli społecznej spraw związanych z wynajmowaniem lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy Wójt powołuje Komisję Mieszkaniową.

2. Komisja Mieszkaniowa uczestniczy w procesie rozpatrywania wniosków o najem lokali, a w szczególności:
1) opiniuje wnioski o zawarcie umowy najmu lokali,
2) opiniuje listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu,
3) opiniuje zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych,
4) opiniuje zamiany lokali.

3. W celu szczegółowego zapoznania się z warunkami mieszkaniowymi i rodzinnymi osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu oraz weryfikacji wniosków Komisja Mieszkaniowa może dokonywać wizji lokalnej mieszkań, w których osoby te zamieszkują. Odmowa okazania lokalu, w którym wnioskodawca zamieszkuje, powoduje skreślenie go z listy osób oczekujących na przydział lokalu.

Rozdział 8
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy


§ 35. 1. Osoba, która pozostała w lokalu po śmierci najemcy, a nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 691 Kodeksu cywilnego, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie z nią umowy najmu lokalu, jeżeli:
1) spełnia określone w niniejszej uchwale warunki do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego,
2) co najmniej 5 ostatnich lat zamieszkiwała z najemcą i opiekowała się nim, aż do jego śmierci i jest w tym lokalu zameldowana,
3) nie zalega z płatnością odszkodowania za zajmowanie tego lokalu bez tytułu prawnego,
4) jeżeli zmarły najemca zalegał z płatnością czynszu i związanych z najmem opłat - uiści zaległości wraz z odsetkami.

2. Warunki o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – 4 muszą być spełnione łącznie.

§ 36. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Mieszkaniowej Wójt może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z osobą, o której mowa w § 35.

§ 37. Jeżeli Wójt nie wyrazi zgody na zawarcie umowy najmu, wzywa wszystkie osoby zajmujące lokal do opuszczenia go w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania wezwania.


Rozdział 9
Postanowienia końcowe


§ 38. Wnioski o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają weryfikacji według zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 39. Tracą moc :
1) uchwała Nr XIII/61/95 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 września 1995 roku w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
2) uchwała Nr XXVIII/139/97 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIII/61/95 z dnia 28 września 1995 roku w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.


§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
UZASADNIENIE

W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 31, poz. 266 z późn.zmianami) należy zmienić prawo miejscowe, uchwalone na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, podejmując uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławoborze.

Uchwała określa również zasady obniżki czynszu w stosunku do osób o niskich dochodach.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/94/2008

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 04 marca 2008 r.


R E G U L A M I N

kwalifikowania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego


Lp

Warunki kwalifikowania

Punkty

Uwagi

1

Wnioskodawca nie posiada mieszkania (bezdomny) z powodu:

- utraty mieszkania z własnej winy (eksmisja, wyrok sądu, itp.)

- utraty mieszkania z przyczyn niezależnych (siła wyższa, itp.)


100

300


2

Wnioskodawca opuszcza placówkę opiekuńczo-wychowawczą, socjalizacyjną lub rodzinę zastępczą i nie ma możliwości powrotu do domu rodzinnego


300


3

Wnioskodawca zamieszkuje w pomieszczeniu lub lokalu nie nadającym się na pobyt stały ludzi

100


4

Wnioskodawca zamieszkuje w lokalu, w którym:

- brak wody

- brak kanalizacji

- brak łazienki w ogóle

- łazienka jest poza lokalem (wspólna z innymi lokatorami)

- WC jest poza lokalem (wspólne z innymi lokatorami)

- jest ogrzewanie piecowe

- brak ciepłej wody (centralnej lub z bojlera)

- kuchnia użytkowana jest wspólnie z innymi osobami


30

20

30

10

10

10

10

10


5

Wnioskodawca i jego rodzina mieszkają w lokalu, w którym powierzchnia pokoi w przeliczeniu na osobę wynosi:

- poniżej 3 m2

- od 3 do 4 m2

- powyżej 4 do 5 m230

20

10


6

Rodzina wnioskodawcy zamieszkuje wspólnie z innymi osobami

15


7

Skład rodziny:

- osoba samotna z dziećmi

- osoba samotna z dzieckiem

- rodzina pełna z dzieckiem lub dziećmi

- małżeństwo bez dzieci

- osoba samotna lub konkubinat bez dzieci


25

20

15

10

5


8

Warunki zdrowotne i społeczne rodziny:

- trwałe kalectwo uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

- osoba wymagająca posiadania oddzielnego pokoju

- długotrwała ciężka choroba wymagająca stałej opieki nad chorym

- wychowywanie dzieci specjalnej troski

- alkoholizm, narkomania, itp. w środowisku zamieszkania


20

20

20

15

10


9

Wnioskodawca w ciągu ostatnich pięciu lat zbył lub przekazał lokal lub budynek mieszkalny na rzecz osób trzecich, dokonał dobrowolnej zamiany na lokal o mniejszej powierzchni


-100


10

Za każdy rok oczekiwania na lokal (licząc od daty złożenia wniosku) ........... lat x 5 punktów
11

Wnioskodawcy przysługuje pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego ponieważ:

- uzyskał w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę,

rozbudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe w

budynku stanowiącym własność gminy, zakończył te prace i zgłosił

lokal do użytkowania

- jest pozbawiony mieszkania wskutek klęski żywiołowej lub

katastrofy budowlanej

- zamieszkuje w lokalu przeznaczonym do remontu kapitalnego lub

rozbiórki z powodu groźby katastrofy budowlanej

- ze względu na stan zdrowia lub względów społecznych nie może

zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu

- zamieszkuje w lokalu socjalnym, na który wygasa umowa najmu, a

dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza

dochód określony w § 10 uchwały3000
2000


1000


500200

Suma uzyskanych punktów
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/94/2008

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 04 marca 2008 r.


R E G U L A M I N

kwalifikowania wniosków o przydział lokalu socjalnego


Lp

Warunki kwalifikowania

Punkty

Uwagi

1

Wnioskodawca nie posiada mieszkania (bezdomny) z powodu:

- utraty mieszkania z własnej winy (eksmisja, wyrok Sądu, itp.)

- utraty mieszkania z przyczyn niezależnych (siła wyższa, itp.)


100

300


2

Wnioskodawca opuszcza placówkę opiekuńczo-wychowawczą, socjalizacyjną lub rodzinę zastępczą i nie ma możliwości powrotu do domu rodzinnego


300


3

Wnioskodawca zamieszkuje w pomieszczeniu lub lokalu nie nadającym się na pobyt stały ludzi

100


4

Wnioskodawca zamieszkuje w lokalu, w którym:

- brak wody

- brak kanalizacji

- brak łazienki w ogóle

- łazienka jest poza lokalem (wspólna z innymi lokatorami)

- WC jest poza lokalem (wspólne z innymi lokatorami)

- jest ogrzewanie piecowe

- brak ciepłej wody (centralnej lub z bojlera)

- kuchnia użytkowana jest wspólnie z innymi osobami


30

20

30

10

10

10

10

10


5

Wnioskodawca i jego rodzina mieszkają w lokalu, w którym powierzchnia pokoi w przeliczeniu na osobę wynosi:

- poniżej 3 m2

- od 3 do 4 m2

- powyżej 4 do 5 m230

20

10


6

Rodzina wnioskodawcy zamieszkuje wspólnie z innymi osobami

15


7

Skład rodziny:

- osoba samotna z dziećmi

- osoba samotna z dzieckiem

- rodzina pełna z dzieckiem lub dziećmi

- małżeństwo bez dzieci

- osoba samotna lub konkubinat bez dzieci


25

20

15

10

5


8

Warunki zdrowotne i społeczne rodziny:

- trwałe kalectwo uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

- osoba wymagająca posiadania oddzielnego pokoju

- długotrwała ciężka choroba wymagająca stałej opieki nad chorym

- wychowywanie dzieci specjalnej troski

- alkoholizm, narkomania, itp. w środowisku zamieszkania


20

20

20

15

10


9

Wnioskodawca w ciągu ostatnich pięciu lat zbył lub przekazał lokal lub budynek mieszkalny na rzecz osób trzecich, dokonał dobrowolnej zamiany na lokal o mniejszej powierzchni


-100


10

Za każdy rok oczekiwania na lokal (licząc od daty złożenia wniosku) ........... lat x 5 punktów
11

Wnioskodawcy przysługuje pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego ponieważ:

- jest pozbawiony mieszkania wskutek klęski żywiołowej lub

katastrofy budowlanej

- opuszcza Dom Dziecka i nie ma możliwości powrotu do lokalu,

położonego na terenie gminy Sławoborze, w którym przebywał

przed umieszczeniem w domu dziecka i w którym jest

zameldowany na pobyt stały

- posiada prawomocny wyrok sądowy przyznający prawo do lokalu

socjalnego

- zamieszkuje w lokalu przeznaczonym do remontu kapitalnego lub

rozbiórki z powodu groźby katastrofy budowlanej

- ze względu na stan zdrowia lub względów społecznych nie może

zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu

3000


2000
1000


500


200

Suma uzyskanych punktów
 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/94/2008

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 04 marca 2008


WNIOSEK

o wynajęcie lokalu mieszkalnego / socjalnego*)1. Imię i nazwisko wnioskodawcy ...................................................................................

2. Adres zameldowania na pobyt stały ............................................................................

3. Adres zamieszkania ....................................................................................................


Dalszą część wniosku należy wypełnić w odniesieniu do zameldowania na pobyt stały,

oprócz punktu 10.


4. Osoby objęte wnioskiem o najem:

____________________________________________________________________

Lp. Imię i nazwisko Rok urodzenia Stopień pokrewieństwa

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


5. Właścicielem, głównym najemcą mieszkania, w którym zamieszkuje wnioskodawca

jest ..............................................................................................................................

( imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa )


6. W lokalu zameldowane są następujące osoby:

______________________________________________________________________

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________..............................................................

( Potwierdzenie przez Ewidencję Ludności

Urzędu Gminy w Sławoborzu )


*) niepotrzebne skreślić7. Zajmowane mieszkanie jest lokalem: spółdzielczym, zakładowym, gminnym, stanowi

własność osób fizycznych (właściwe podkreślić).

8. Lokal składa się z:

I pokój .......... m2, II pokój ........... m2, III pokój ......... m2, IV pokój ........... m2,

kuchnia .......... m2, łazienka ........... m2, wc .......... m2, przedpokój ............... m2,

inne ............ m2.

Łączna powierzchnia pokoi ............ m2, powierzchnia użytkowa lokalu .......... m2.


9. Wnioskodawca zamieszkuje w lokalu, w którym:

- brak wody

- brak kanalizacji

- brak łazienki w ogóle

- łazienka jest poza lokalem - wspólna z innymi lokatorami

- WC jest poza lokalem – wspólne z innymi lokatorami

- jest ogrzewanie piecowe

- brak ciepłej wody (centralnej lub z bojlera)

- kuchnia użytkowana jest wspólnie z innymi osobami

(niepotrzebne skreślić)


.............................................................................................

( potwierdzenie punktu 7 - 9: pieczęć oraz imię i nazwisko

Zarządcy lub osoby posiadającej uprawnienia budowlane)10. Warunki w miejscu zamieszkania - wypełniają osoby posiadające miejsce zameldowa-

nia na pobyt stały inne niż miejsce zamieszkania oraz osoby bez pobytu stałego:

a) Miejsce zamieszkania .............................................................................................

b) Warunki zamieszkania: I pokój ......... m2, II pokój ......... m2, III pokój ........... m2,

kuchnia ........... m2, łazienka ........... m2, wc .......... m2, inne ............ m2.

c) Okres zamieszkiwania pod adresem z pkt. a): ..........................................................

d) Powód, dla którego miejsce zamieszkania nie odpowiada miejscu pobytu stałego.

W przypadku osób bezdomnych podać informację o miejscu ostatniego zameldowa-

nia na pobyt stały oraz określić powód, dla którego został wymeldowany i musiał

opuścić to miejsce. W przypadku decyzji sądu o eksmisji bez prawa do lokalu soc-

jalnego należy dołączyć kserokopię wyroku: ..........................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................


11. Uzasadnienie wniosku o wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 ? 1 Kodeksu karnego potwierdzam

zgodość danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym oraz oświadczam że:

- nie posiadam tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

- w ciągu ostatnich pięciu lat nie zbyłem i nie przekazałem lokalu lub budynku mieszkal-

nego na rzecz osob trzecich, nie dokonałem dobrowolnej zamiany na lokal o mniejszej

powierzchni.

Ponadto wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie moich danych

osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów rejestru osób zakwalifikowanych do najmu oraz wykazu, który będzie podany do publicznej wiadomości.


................................ .................................................................

( data ) podpis wnioskodawcy złożony w obecności

urzędnika przyjmującego wniosek )

Wysokość dochodów wnioskodawcy i osób wymienionych w punkcie 4 uzyskanych

za okres ostatnich 3 miesięcy:


1. ................................................ ............................................................

( imię i nazwisko wnioskodawcy ) ( ogółem dochód za okres 3 miesięcy)


2. .............................................. ............................................................

( imię i nazwisko ) ( ogółem dochód za okres 3 miesięcy)


3. .............................................. .............................................................

( imię i nazwisko ) ( ogółem dochód za okres 3 miesięcy)

Uwaga:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po

odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe,

określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zali-

czone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy

materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu

urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,

zasiłków pielęgnacyjnych, zsiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w

naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa

w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów

w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku

rolnym.( Art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – Dz.U.

Nr 71, poz. 734 z 2001 r. z późn. zm.).Wypełnia urzędnik przyjmujący wniosek:


1. Dochody razem gospodarstwa domowego ubiegającego się o wynajęcie lokalu

........................ zł. . Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego

wynosi ...................... zł.


2. Powierzchnia pokoi w przeliczeniu na jednego członka rodziny ................. m2.