Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVII_93_2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 04 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r

 

Uchwała Nr XVII/93/2008

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 04 marca 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
par. 1. Dokonuje się zmian w po stronie wydatków budżetu gminy na 2008 r. , jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


par.2. Po wprowadzeniu zmian wym. w par. 1 ogólna kwota budżetu gminy na 2008 r. nie ulega zmianie.


par.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na

2008 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.


  

Uzasadnienie:


W związku z przygotowywaniem przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie wniosku na inwestycje związane z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które będzie obejmować (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji), Urząd Gminy Sławoborze wskazał następujące budynki do termomodernizacji:

  • OSP Rokosowo,

  • Gminny Ośrodek Kultury w Sławoborzu,

  • Urząd Gminy,

  • Zespół Szkół Publicznych,

  • OSP Słowieńsko.

Koszty przygotowania dokumentacji w 2008 roku:

  • Audyty energetyczne: 13 176,00

Dokumentacja techniczna: 3 000,00 - 4 000,00 zł.

Kwota dofinansowania w ramach projektu, zgodnie z aktualnymi (aczkolwiek nie ostatecznymi) wytycznymi wynosi 50% wartości projektu, obejmującego wskazane wyżej obiekty. Będzie ona znana po opracowaniu wniosku przez ZMiGDP i przedłożona do zapłaty na mocy zawartego ze Związkiem porozumienia.

Na pokrycie wydatków wym. wyżej przenosi się środki z działu 400 - rozdział 40002 Dostawa wody, w związku z niższymi niż kalkulowano w projekcie budżetu na 2008 r. kosztami dopłat do ceny wody dla odbiorców z terenu Gminy Sławoborze.
Oprac.: Skarbnik Gminy


 


Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 278 108,00 - 17 000,00 261 108,00


40002
Dostarczanie wody 278 108,00 - 17 000,00 261 108,004300 Zakup usług pozostałych 278 108,00 - 17 000,00 261 108,00

700

Gospodarka mieszkaniowa 17 000,00 17 000,00 34 000,00


70095
Pozostała działalność 0,00 17 000,00 17 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 17 000,00 17 000,00
14 239 690,40 0,00 14 239 690,40