Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

U C H W A Ł A Nr XVI_ 92_ 2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

 

U C H W A Ł A Nr XVI/ 92/ 2008

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 29 stycznia 2008 roku
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 –

z póź. zmianami) oraz art. 1 ust.1 i ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej( Dz. U. Nr 160, poz. 1080 – z póź. zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1. W związku ze spełnieniem warunków określonych

w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu

rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. Nr 160,

poz. 1080 – z póź. zmianami) – przyznaje się Wójtowi Gminy Sławoborze

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok w wysokości

6 874,80 zł. (brutto)

( słownie: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery zł. 80 groszy).


§ 2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 należy wypłacić

nie później niż do 31 marca 2008 roku.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska