Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała NR XVI_91_2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 stycznia 2008 r w sprawie zmiany uchwały Nr XV_77_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy...

 

Uchwała NR XVI/91/2008

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 29 stycznia 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/2007 Rady Gminy Sławoborze

z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2008 r.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. i) oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 86 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XV/77/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r.:


a) w § 10 dodaje się pkt. 4) w brzmieniu:

4) łącznej kwoty poręczeń w wysokosci 10 000 000.00zł.


b) w § 11 dodaje się pkt 3) w brzmieniu:


3) udzielania poręczeń do maksymalnej kwoty 10 000 000,00 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu.UZSADNIENIE:

Zabezpieczenie przez Gminę umów pożyczek z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na finansowanie projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" realizowanego przez ZMiGDP (Jednostkę Realizujacą Projekt) oraz MWiK Spółka z o.o. z Kołorzegu - wymaga respektowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie określenia limitu łącznej kwoty poręczeń oraz możliwości udzielenia tych poręczeń przez organ wykonawczy (wójta).

Kwota poręczeń udzielonych na mocy analogicznej uchwały podjętej w 2007 r. przez RG Sławoborze, na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 1 523 560,17 zł.

Do poręczenia w 2008 r. przez gminy objęte projektem pozostały dwie umowy:

  • MWiK Spółka z o.o. z Kołobrzegu z NFOŚiGW w kwocie proporcjonalnej do naszego udziału w koszcie inwestycji (15,2201%), tj. do wysokosci 3 406 644,97 zł,

  • ZMiGP z NFOŚiGW do wysokości 4 275 238,00 zł, tj. 3,53 % kosztów realizacji projektu realizowanego przez Związek.

Oprac.Skarbnik Gminy M.Wróbel