Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVI_90_2008 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 stycznia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo...

 

Uchwała Nr XVI/90 / 2008

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 29 stycznia 2008r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 68 ust.1, art.70 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 ze zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz.1459 ze zm. ) Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje :


§ 1


1. Wyraża się zgodę na udzielanie osobom fizycznym, których dochód miesięczny na

jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym przekracza przeciętne

wynagrodzenie w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego

rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności nieruchomości, bonifikat od opłaty z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

nieruchomości :

1) zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo

przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę – w wysokości 60%

2) wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym i prawnym, będącym

właścicielami lokali mieszkalnych , których udział w nieruchomości wspólnej

obejmuje prawo użytkowania wieczystego, bonifikaty od opłaty z tytułu

przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości –

w wysokości 60%

3) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,

w których znajdują się również lokale o charakterze innym niż lokale

mieszkalne, bonifikata , o której mowa w ust. 1, może być udzielona stosownie

do udziału odpowiadającego udziałowi powierzchni lokali mieszkalnych do

łącznej powierzchni wszystkich lokali w budynkach.


§ 2


1.Opłaty należne od osób fizycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, po

uwzględnieniu bonifikat, mogą być rozłożone na raty. Rozłożona na raty część

opłaty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu zapewniającemu jej spłatę.

2.Bonifikaty określonej w § 1 ust.1 nie stosuje się, gdy użytkownik wieczysty

posiada zadłużenie wobec Gminy Sławoborze.
3.Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także koszty

wpisów zabezpieczenia hipotecznego, w przypadku rozłożenia na raty, ponosi

użytkownik wieczysty.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego