Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVI_89_2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych

 

Uchwała Nr XVI/89/2008

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 29 stycznia 2008 roku


w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.


Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze, funkcjonują stołówki szkolne.

 

§ 2. 1. Ze stołówek szkolnych, oprócz uczniów, mogą korzystać także pracownicy szkół, emeryci, renciści oraz inne osoby, jeżeli dyrektor szkoły, przy której funkcjonuje stołówka, wyrazi na to zgodę.

2. Korzystanie ze stołówek szkolnych jest odpłatne.

3. Odpłatność, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku oraz wszelkie pozostałe koszty związane z jego przygotowaniem i podaniem, a w

szczególności wynagrodzenie osób przygotowujących posiłek, koszty energii elektrycznej i innych mediów.

4. Kalkulację kosztów przygotowania i podania gorącego posiłku sporządza dyrektor szkoły.


§ 3. Uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Gminę Sławoborze ponoszą

odpłatność w wysokości 2,50 zł. dziennie, obejmującą koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.

 

§ 4. Pozostałe osoby, wymienione w § 2, ust. 1, ponoszą odpłatność w wysokości 4,00 zł.

dziennie, stanowiącą całkowity koszt przygotowania posiłków, o którym mowa w § 2, ust. 3.


§ 5. Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej winny być wnoszone do 10 dnia

każdego miesiąca za miesiąc bieżący. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy,

za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.


§ 6. Rodzice ucznia lub uczeń mogą być całkowicie lub częściowo zwolnieni z opłat za

korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej na podstawie odrębnych przepisów.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.