Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVI_88_2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla...

 

Uchwała Nr XVI/88/2008

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 29 stycznia 2008 roku


w sprawie uchwalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze.


 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. ), w związku z art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 2

pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z późn. zm. ), Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się regulamin funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze

określający:

1/ wysokość środków finansowych przeznaczonych corocznie w budżecie z przeznaczeniem

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej;

2/ rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;

3/ warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;


§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1/ szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub zespół szkół, dla których organem

prowadzącym jest jest Gmina Sławoborze;

2/ dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora

szkoły, o której mowa w pkt. 1.


§ 3. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżetach

poszczególnych szkół , przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.


§ 4. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać:

1/ nauczyciele zatrudnieni w szkole w wymiarze co najmniej połowy tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

2/ nauczyciele szkół po przejściu na emeryturę lub rentę, bez względu na datę przejścia na

emeryturę lub rentę.


§ 5. Pomoc z funduszu zdrowotnego przyznawana jest w związku z:


1/ przewlekłą lub ciężką chorobę nauczyciela;

2/ długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,

3/ długotrwałym leczeniem specjalistycznym.


§ 6. Wysokość przyznanej pomocy z funduszu zdrowotnego uzależniona jest od:


1/ przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację

materialną nauczyciela ( m. in. konieczność stosowania specjalnej diety, zapewnienie

choremu dodatkowej opieki, zakup drogich leków);

 


- 2 -2/ wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia;

3/ sytuacji materialnej rodziny nauczyciela, po odliczeniu kosztów poniesionych w związku

z leczeniem.


§ 7. 1. Warunkiem przyznania pomocy z funduszu zdrowotnego jest złożenie przez

nauczyciela pisemnego wniosku do dyrektora, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1/ aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie chorobowym nauczyciela;

2/ imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia;

3/ oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

3. Wniosek o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego nauczyciela może być

złożony przez członka rodziny nauczyciela lub innego nauczyciela zatrudnionego w danej

szkole – jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym

zakresie.


§ 8. 1. Pomoc z funduszu zdrowotnego przyznawana jest w formie zasiłku pieniężnego.

2. Zasiłki pieniężne z funduszu zdrowotnego przyznaje dyrektor po zasięgnięciu

opinii komisji zdrowotnej.


§ 9. Dyrektor powołuje komisję zdrowotną w następującym składzie:

1/ wicedyrektor lub nauczyciel wskazany przez dyrektora jako przewodniczący,

2/ dwóch nauczycieli wybranych przez radę pedagogiczną,

3/ po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego nauczycieli działającego

w danej szkole.


§ 10. 1. Do zadań komisji zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie

pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego.

2. Rozpatrywanie przez komisję zdrowotną wniosków nauczycieli o przyznanie

pomocy finansowej odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Opinie komisji zdrowotnej są przyjmowane zwykłą większością głosów, przy

udziale co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów

rozstrzyga głos przewodniczącego.

4. Członkowie komisji zdrowotnej składają oświadczenie o ochronie danych oraz

innych informacji o osobach ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej.


§ 11. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.


§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.