Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVI_87_2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych

 

Uchwała Nr XVI/87/2008

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 29 stycznia 2008 roku.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz § 2 pkt 2, § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych

w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze I kategorii zaszeregowania

w wysokości 550,00 zł. ( słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu.


§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w wysokości

5,50 zł.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/24/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia

27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od 01 stycznia 2005 roku.