Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XVI_86_2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania...

 

Uchwała Nr XVI/86/2008

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 29 stycznia 2008 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków

ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i za godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze

stosunku pracy oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

prowadzonych przez gminę Sławoborze


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 49, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1/, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:§ 1. Uchwala się na 2008 rok "Regulamin określający wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń

wynikających ze stosunku pracy oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych

w szkołach prowadzonych przez gminę Sławoborze ".


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1/ rozporządzeniu - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. Dz. U. Nr 56,

poz. 372 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,

2/ szkole - należy rozumieć także zespół szkół, przedszkole,

3/ nauczycielu - należy rozumieć przez to nauczycieli poszczególnych stopni awansu

zawodowego,

4/ klasie, należy rozumieć także oddział,

5/ uczniu - należy rozumieć także wychowanka,

6/ roku szkolnym - należy rozumieć przez to okres pracy szkoły od 1 września danego

roku do 31 sierpnia roku następnego.-2-

§ 3. Regulamin określa wysokość, warunki oraz zasady przyznawania nauczycielom:

1/ dodatku motywacyjnego,

2/ dodatku funkcyjnego

3/ dodatków za warunki pracy

4/ wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw

i godziny zajęć pozalekcyjnych

5/ nagród,

6/ dodatku za wysługę lat,

7/ dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego
Rozdział II


Dodatek motywacyjny


§ 4. Środki na dodatki motywacyjne planowane są budżecie gminy w wysokości 5% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.


§ 5. Dodatek motywacyjny może być przyznawany:

1/ dyrektorom do 50 % wynagrodzenia zasadniczego,

2/ wicedyrektorom do 30 % wynagrodzenia zasadniczego,

3/ nauczycielom do 15 % wynagrodzenia zasadniczego

4/ nauczycielom języków obcych do 50 % wynagrodzenia zasadniczego,

w ramach środków określonych w § 4.


§ 6. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i może być przyznany nauczycielowi lub dyrektorowi za zaangażowanie w realizację zadań statutowych szkoły w sposób wykraczający poza zwykłe obowiązki, a w szczególności za:

1/ udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym

trudności w nauce,

2/ osiągnięcia uczniów potwierdzone wynikami klasyfikacji, promocji, sprawdzianów

i egzaminów zewnętrznych, sukcesami w konkursach przedmiotowych, przeglądach, konkursach artystycznych i zawodach sportowych,

3/ prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów

patologii społecznej i agresji wśród dzieci i młodzieży,

4/ organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, placówkami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,

5/ skuteczne, we współpracy z rodzicami, rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw moralnych i społecznych

6/ organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły, rozwijanie form współdziałania

szkoły z rodzicami,


-3-


7/ wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących pozytywnymi efektami

w procesie kształcenia i wychowania,

8/ opracowanie autorskich programów i publikacji,

9/ organizowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych,

10/ organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach,

wystawach,

11/ efektywna opieka nad samorządem szkolnym oraz współpraca z działającymi

na terenie szkoły organizacjami młodzieżowymi,

12/ efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz wzbogacania

oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły,

13/ inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,

14/ prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz przejawianie innych form aktywności

w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

15/ wysoką jakość pracy szkoły potwierdzona m.in. raportami o jakości edukacji

protokołami kontroli, arkuszami diagnoz, raportami sprawdzianów i egzaminów

zewnętrznych,

16/ doskonalenie umiejętności zawodowych oraz wzbogacanie własnego warsztatu

pracy,

17/ dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych

lub innych urządzeń szkolnych,

18/ skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości

jej pracy,

19/ bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym, zaangażowanie w realizację

zadań określonych przez samorząd,

20/ kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów,

21/ racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, pozyskiwanie środków

pozabudżetowych,

22/ realizację zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i role

szkoły w środowisku lokalnym,

23/ efektywną realizację zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ

prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej,

24/ prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

25/ rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

26/ przestrzeganie dyscypliny pracy.

2. Nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole dodatek motywacyjny może być

przyznany dopiero po okresie umożliwiającym ocenę osiąganych wyników pracy.


§ 7. 1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły.

2. Dodatek motywacyjny dyrektorowi przyznaje wójt gminy w oparciu o kryteria

zawarte w § 5, właściwe do sprawowanej funkcji.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące

i nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy.

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Dodatki motywacyjne przyznane przed wejściem w życie niniejszego regulaminu

pozostają bez zmian do upływu czasu, na jaki zostały przyznane.


-4 -


Rozdział III


Dodatek funkcyjny


§ 8. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, lub

stanowisko funkcyjne w szkole przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.


§ 9. 1.Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorowi szkoły ustala wójt gminy.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego nauczycielowi, któremu ten dodatek przysługuje

z racji sprawowanej funkcji ustala dyrektor szkoły.

3. Dodatek funkcyjny jest ustalany kwotowo w następującej wysokości:


1. Szkoły wszystkich typów:

a) dyrektor szkoły,

1/ liczącej od 17 – 24 oddziałów - od 600,00 zł. do 1 500,00 zł. miesięcznie,

2/ liczącej powyżej 24 oddziałów - od 900,00 zł. do 1 800,00 zł. miesięcznie,

b) wicedyrektor szkoły - od 300,00 zł. do 1 000,00 zł. miesięcznie.


2. Szkoły, przedszkola:

1/ opiekun stażu - 40,00 zł. miesięcznie,

2/ doradca metodyczny - 100,00 zł. miesięcznie,

3/ wychowawca klasy/oddziału - od 7 % średniego wynagrodzenia

nauczyciela stażysty.


§ 10. Przy ustalania dodatku funkcyjnego dla osób sprawujących funkcje

kierownicze w szkole bierze się w szczególności pod uwagę:

a) wielkość szkoły, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, strukturę organizacyjną,

b) liczbę pracowników pedagogicznych, liczbę stanowisk kierowniczych,

c) prawidłowość dysponowania budżetem i przestrzeganie dyscypliny finansowej,

d) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

e) prawidłową organizację pracy, zasadność merytoryczną oraz poprawność

formalno-prawną podejmowanych decyzji,

f) działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju oraz osiągnięć szkoły,

g) współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami mającą na celu wspomaganie

statutowej działalności szkoły,

h) terminowość i rzetelność wykonywania zadań.


§ 11. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.-5-


2. Utrata prawa do dodatku funkcyjnego przyznanego na czas określony następuje z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje

wicedyrektorowi szkoły przejmującemu obowiązki dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po jednym miesiącu nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w dniu wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział IV


Dodatek za warunki pracy


§ 12. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:

1/ stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych zajęć,

2/ wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

3. Ustala się następujące wysokości dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy,

procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:

1/ za trudne warunki pracy 20 % ,

2/ za uciążliwe warunki pracy 10 %.

4. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny w

warunkach wymienionych w ust. 1.

5. Dodatek za warunki pracy dyrektorowi przyznaje wójt gminy, a nauczycielowi

dyrektor szkoły.

6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
- 6 -


Rozdział V


Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i godziny zajęć pozalekcyjnych


§ 13. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną godzinę zajęć

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa

oblicza się dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z

dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych została

zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę

godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin

ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć

nauczyciela, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar

zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do

0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których

przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni

ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub

kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych

przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w atr. 42 ust. 3 lub

ustalony na podstawie art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego

wymiaru ( lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy ).

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim

tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie

organizacyjnym.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest wypłacane za faktycznie

przepracowane godziny w danym tygodniu ponad liczbę godzin obowiązkowego

lub realizowanego tygodniowego pensum oraz za godziny ponadwymiarowe,

przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł realizować z następujących

przyczyn:

- udział w konferencji metodycznej,

- trwanie rekolekcji

- wyjazd wraz z uczniami na wycieczkę,

- zawieszenie zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

- choroba dziecka nauczanego indywidualnie, trwająca nie dłużej niż tydzień.
- 7 -a także za dni usprawiedliwionej nieobecności w przypadku:

- opieki nad dzieckiem do lat 14,

- urlopu okolicznościowego określonego kodeksem pracy,

- urlopu szkoleniowego,

- zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnych

czynności wynikających z funkcji związkowej,


6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem dodatku

za warunki pracy.

7. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi

godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, której realizacja następuje

w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, o ile zajęcia realizowane są zgodnie z planem

i programem nauczania danej klasy, a także przez nauczyciela tej samej lub zbliżonej specjalności.

8. Nauczycielom realizującym zajęcia pozalekcyjne przysługuje z tego tytułu

wynagrodzenie ustalone jak za godziny ponadwymiarowe.

9. Przez godzinę zajęć pozalekcyjnych rozumie się przydzieloną nauczycielowi przez

dyrektora szkoły godzinę zajęć dydaktycznych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych poza godzinami ponadwymiarowymi i godzinami doraźnych zastępstw.

10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa i zajęcia

pozalekcyjne wypłaca się z dołu.

11. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw i godziny zajęć pozalekcyjnych

przysługuje tylko w przypadku ich faktycznej realizacji.

12. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne,

opiekuńcze lub wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy, obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

13. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym

od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje

z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.- 8 -


Nagrody


§ 14. 1.Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tego:

20 % przeznacza się na nagrody wójta,

80 % przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.§ 15. 1. Przy przyznawania nagrody wójta gminy bierze się pod uwagę:

a) w pracy dydaktyczno-wychowawczej:

- wyniki potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych

przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

- działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania

i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

- wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w

konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach na forum powiatu, województwa,

regionu i ogólnopolskim,

- zaangażowanie w organizację uroczystości szkolnych lub środowiskowych, takich

jak: uroczystości wewnątrzszkolne, imprezy sportowe, turystyczne, rekreacyjne.

- prowadzenie działalności wychowawczej w klasie, szkole przez organizowanie

różnorodnych imprez integrujących, a także wycieczek i wyjazdów uczniów,

b) w pracy opiekuńczej:

- organizację pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej

życiowej,

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów

patologii społecznej wśród uczniów,

- organizowanie współpracy z instytucjami wspomagającym pracę szkoły,

- współpracę z rodzicami,

c) w działalności pozaszkolnej:

- współuczestnictwo lub organizację form doskonalenia zawodowego,

- zaangażowanie w adaptację zawodową nauczycieli podejmujących pracę.


2. Za wymagania uprawniające nauczyciela do otrzymania nagrody wójta uznaje się otrzymanie pozytywnej oceny za spełnienie przynajmniej trzech z zawartych w § 15 kryteriów.


§ 16. Nagroda może być przyznana nauczycielom po przepracowaniu w danej szkole

co najmniej 1 roku.


§ 17. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta może wystąpić dyrektor szkoły po

zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

2. Nagrodę może przyznać również wójt z własnej inicjatywy.

- 9 -


§ 18. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora może wystąpić:

a) rada pedagogiczna,

b) związek zawodowy działający w szkole po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

2. Dyrektor może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

3. Nagrodę dyrektora przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły.

§ 19. 1. Wnioski o przyznanie nagrody wójta należy składać do dnia 25 września każdego roku.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym terminie.

3. Wójt do dnia 5 października każdego roku rozpatruje złożone wnioski i informuje

dyrektora o ilości i wysokości przyznanych nagród.


§ 20. 1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana

z innej okazji.Rozdział VI

Dodatek mieszkaniowy


§ 21. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu co najmniej w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach na terenie gminy, przysługuje

nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie

uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

a) dla rodziny 1-osobowej - 4 %

b) dla rodziny 2-osobowej - 6 %

c) dla rodziny 3-osobowej - 8 %

d) dla rodziny 4 osobowej i więcej - 10 %

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.


3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie

z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego

wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim

zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

- 10 -


b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel

złożył wniosek o przyznanie.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy,

a także w okresach:

a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) korzystania z urlopu wychowawczego,

d) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej

służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do

służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie

dłużej niż do końca okresu, na który była zawarta.


§ 22. 1. Nauczycielowi przyznaje się dodatek mieszkaniowy na jego wniosek,

a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 § 21, na ich wspólny wniosek.

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi wójt gminy.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry.

4. Na nauczycielu spoczywa obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora

o zmianie liczby członków rodziny. Jeżeli dodatek pobiera dyrektor szkoły powinien

o tym poinformować organ prowadzący szkołę.Dodatek wiejski


§ 23. Nauczycielowi posiadającemu wymagane kwalifikacje do zajmowania

stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie gminy w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 %

wynagrodzenia zasadniczego, zwany dodatkiem wiejskim.


Dodatek za wysługę lat

§ 24. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20%

wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:

1/ począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym nauczyciel nabył prawo do

dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu

miesiąca,

2/ za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku

nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.- 11 -


§ 25. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Sławoborzu.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 27. Traci moc Uchwała Nr VI/23/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia

27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 61 poz. 967 z dnia 21 maja 2007 r.).


§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.