Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XV_85_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Uchwała Nr XV/85/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera ,, a “ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591

z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje :§ 1. Przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego

w Szczecinie Filii w Koszalinie nieodpłatnie na mienie komunalne

Gminy Sławoborze następujące nieruchomości :


1.Miejscowość Sławoborze :

       • działka nr 379 o pow. O,38 ha – przeznaczona na urządzenie przystanku, części składowej planowanej ścieżki rowerowej.


2. Miejscowość Powalice :

       • udział 1 części działki nr 234/2 o pow. 0,26 ha – przeznaczony na urządzenie przystanku, części składowej planowanej ścieżki rowerowej.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze .


 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska