Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XV_84_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy...

 

Uchwała Nr XV/84/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 grudnia 2007 rokuw sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera ,, a “ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. / oraz art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku / tekst jednolity – Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje :§ 1 Przeznacza sie do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość zabudowaną stanowiącą Gminny Zasób Nieruchomości :


Miejscowość : Międzyrzecze - nieruchomość zabudowana budynkiem

gospodarczym , położona w działce nr 27/20 o pow. 0,1075 ha , jako

przynależną do nieruchomości o numerach : 27/17 , 27/18 i 27/19 , po 1/3

części udziału na rzecz najemców tych nieruchomości.


§ 2 Udziela się bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały Nr XIII/69/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 24 października 2007r.,

w wysokości 95 % od wartości budynku gospodarczego wraz z udziałem gruntu

z zastrzeżeniem jednorazowej wpłaty przez nabywcę należności za budynek gospodarczy wraz z udziałem gruntu przed zawarciem umowy notarialnej.


 

§ 3 Traci moc uchwała Nr XXX/172/2005 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia

20 września 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.


§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska