Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XV_83_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów...

 

Uchwała Nr XV/83/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.


Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 2-4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku e gminach (tekst jednolity Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. Zmianami) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych w następujących wysokościach:


  1. 12.64 zł (brutto) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego pojemnika o pojemności 120 litrów,

  2. 23,00 zł (brutto) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego pojemnika o pojemności 240 litrów,

  3. 65,00 zł (brutto) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego pojemnika o pojemności 1100 litrów,

  4. 11,00 zł (brutto) za odbiór odpadów komunalnych z jednego worka o pojemności 120 litrów.


§ 2. Ustala się stawkę opłaty za odbiór i transport 1 m 3 nieczystości ciekłych w wysokości 40,00 zł.


§ 3. Opłata, o której mowa w uchwale mają charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach za usługi świadczone przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/59/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.


§ 6. uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.