Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XV_82_2007 RADY GMINY SŁAWOBORZE z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

 

UCHWAŁA NR XV/82/2007

RADY GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. Z poźn. zm.) – Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013 stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska