Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XV_81_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity...

 


Uchwała Nr XV/81/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 28 grudnia 2007 r.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


par.1.1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 197 022,00 zł

1.2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 1 608 628,00 zł, (wydatki inwestycyjne o kwotę 1 626 128,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 3 do uchwały.


par.2.1. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY - 10 012 214,55 WYDATKI - 10 368 168,55

2.2. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 355 954,00, który pokryty zostanie przychodami pochodzacymi z:

a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych ........................................... 302 385,61 zł b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. ......... 53 568,39 zł 2.3. Przychody budżetu po zmianach wyniosą .............................................. 759 954,00 zł w tym: a) kredyty .................................................................................... 302 385,61 zł

c) Inne źródła (wolne środki) ........................................................ 457 568,39 zł

2.4. Rozchody ......................................................................................... 404 000,00 zł

a) spłaty kredytów ............................................................................. 404 000,00 zł

par.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na

2007 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.


Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska Uzasadnienie zmian


  1. DOCHODY


Wprowadza się zmiany do dochodów budżetu gminy na 2007 r. polegające na:


1) zmniejszeniu prognozowanych dotacji z funduszy UE i innych na realizację zadań inwestycyjnych:

a) rekonstrukcja wytyczonej scieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Lesne oraz

b) ścieżka rowerowa Sławobrze - Karlino - 45 000 zł

c) budowa hali sportowej - 154 000 zł

d) budowa obiektu socjalnego na stadionie - 201 702 zl


2) zwiększeniu dochodów własnych budżetu gminy, w związku z ponadplanowym ich wykonaniemna kwotę 203 680 zł, wg klasyfikacji budzetowej wym. w załączniku nr 1.


II. WYDATKI


Zmiany do budżetu gminy na 2007 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu na:


1) potrzebę aktualizacji budżetu spowodawaną odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących ze względu na nieotrzymanie środków na dofinansowanie projektów na kwotę

1 626 128 zł., wym. w poz. "dochody".

2) zwiększenie wydatków na zadania w zakresie zwalczania alkoholizmu i narkomanii, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na ten cel - 4 500 zł.


Powyższe zmany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 355 954 zł, który pokryty zostanie kredytem bankowym i wolnymi środkami, wystepujacymi na rachunku gminy.

Oprac.: Skarbnik Gminy M.Wróbel