Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XV_80_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy...

 

Uchwała Nr XV/80/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sławoborze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dopłaty w 2008 r. do ceny 1 m3 zużytej wody i odprowadzonych ścieków z budżetu Gminy Sławoborze dla grup odbiorców usług z terenu gminy Sławoborze w następującej wysokości:


L.P.

Taryfowa grupa odbiorców

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

jednostka miary

Cena brutto wg taryfy

Dopłata brutto z budżetu gminy

Cena brutto wg taryfy

Dopłata brutto z budżetu gminy

1.

Gospodarstwa domowe

5,311

2,302

11,333

7,804

zł/m3

2.

Jednostki produkcyjne

5,31

0,57

11,33

1,95

zł/m3

3.

Pozostali odbiorcy

5,31

1,15

11,33

3,90

zł/m3


Ścieki dowożone


4.

Gospodarstwa domowe

X

X

11,33

7,80

zł/m3

5.

Jednostki produkcyjne

X

X

11,33

1,95

zł/m3

6.

Pozostali odbiorcy

X

X

11,33

3,90

zł/m3


 


2. Grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyszczególniono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


3. Od 01 kwietnia 2008 r. nie będą stosowane się dopłaty do gospodarstwa domowego, które nie posiada odrębnego opomiarowania zużycia wody do celów prowadzonej działalności gospodarczej.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska


Załącznik Nr 1 do uchwałyGRUPY ODBIORCÓW USŁUGW dniu 27 stycznia 2007 r. Wójt Gminy Sławoborze zwrócił się do Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja o wyszczególnienie, w oparciu o art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 z 2001 r., poz. 747 z późn. zm.), grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Sławoborze, począwszy od taryfy, która określi ceny i stawki opłat na rok 2008.

Odpowiadając na powyższe Spółka z o.o. MWiK przedstawiła nam sposób przyporządkowania odbiorców wody do poszczególnych grup taryfowych w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, uwzględniając w nim warunki korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tj. kosztów eksploatacyjnych i kosztów modernizacyjnych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych. Odbiorcy usług podzieleni zostali na 3 taryfowe grupy tj.:


·  gospodarstwa domowe,

·  jednostki produkcyjne,

·  pozostali odbiorcy.


Podstawą ustalenia powyższego podziału są przede wszystkim różnice w opłatach za korzystanie ze środowiska oraz warunków i jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

Z uawgi na lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono dla Gminy Sławoborze jednolitą taryfę – jednoczłonową dla wszystkich odbiorców na terenie gminy.

Mając na uwadze powyższe, proponuje się wprowadzenie na terenie gminy Sławoborze ww grup taryfowych, zaliczając do nich:


 1. Gospodarstwa domowe.


Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców, którzy pobierają wodę w celu wykorzystania jej w gospodarstwach domowych, do celów socjalno-bytowych. Są to:

 • właściciele domków jednorodzinnych,

 • właściciele bądź zarządcy domów wielorodzinnych,

 • spółdzielnie mieszkaniowe.


II.    Jednostki produkcyjne.

Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a woda wykorzystywana jest do celów produkcyjnych i technologicznych lub jest w kontakcie z żywnością. Jest to:

 • budownictwo,

 • transport ,

 • handel (restauracje, smażalnie, bary, piekarnie, masarnie, rozlewnie, sklepy, supermarkety, hurtownie, wytwórnie napojów, itp.)

 • przetwórstwo,


  1. Pozostali odbiorcy.


Do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą niezwiązaną z działalnością określoną w punkcie I i II. Jest to:


 • działalność usługowa (warsztaty samochodowe, zakłady fryzjerskie, szewskie, myjnie samochodowe, itp.),

 • służba zdrowia,

 • rolnictwo,

 • szkolnictwo i placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • podmioty zrzeszone w formy prawne / związki wyznaniowe, stowarzyszenia, kościoły/,

 • jednostki sfery budżetowej ,

a także odbiorcy pobierający wodę do podlewania ogródków przydomowych, ogrodów działkowych i na cele przeciwpożarowe, pobraną ze zdrojów ulicznych (hydrantów).

Sposób przyporządkowania odbiorców do poszczególnych grup taryfowych w zakresie odprowadzania ścieków.

Zasada przyporządkowania odbiorców jest tożsama jak w zakresie dostawy wody.
Oprac. Skarbnik Gm. M.Wróbel


1 Wzrost taryfy za wodę w stosunku do roku ubiegłego o 36,8 % (było 3,88 zł/1m3).

2 W 2007 r. dopłata do ceny 1m3 wody wynosiła 1,84 zł, wzrost dopłaty o 25,0%. Odbiorcy zapłacą 3,01 zł, (było 2,04 zł), czyli więcej o 47,5%.

3 Wzrost taryfy za ścieki w stosunku do roku ubiegłego o 15,14 % (było 9,84 zł).

4 W 2007 r. dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków wynosiła 7,29 zł, wzrost dopłaty o 7,0%. Odbiorcy zapłacą 3,53 zł/1m3, (było 2,55 zł), tj. więcej o 38,4%.

Łącznie taryfa w 2008 r. za wodę i ścieki wynosi 16,54 zł/1m3 i jest wyższa od ubiegłorocznej o 20,55 %. Odbiorcy zapłacą łącznie 6,54 zł/m3, (wzrost o 42,5%), natomiast gmina z budżetu dopłaci 10,10 zł/m3, tj. ponad 61 % ceny za wodę i ścieki.