Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XV_78_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r

 

Uchwała Nr XV/78/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 28 grudnia 2007 r


w sprawie uchwalenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.Na podstawie art. 401 ust. 1, art. art. 406 i 420 oraz art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 621) Rada Gminy uchwala, co następuje:Par. 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2008 r. w następujących kwotach: 1. Przychody - 8 150,00

 2. Wydatki - 12 000,00


Plan finansowy Funduszu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


Par. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Przewodnicząca Rady

Jadwiga NowakowskaUzasadnienie:


 1. Przychody

„Przychodami funduszu są wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji, o których mowa w art. 362 ust.3. …. odpowiadających wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska” – art. 401 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902). Są to m.in.: składowanie i magazynowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń (50% wpływów). Wpływy pochodzące z udziałów w opłatach przekazywane są gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


 1. Wydatki


Środki gminnych funduszy przeznacza się na cele określone w art. 406 ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym m.in.:

 1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań ekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, (art. 406 pkt 1):

  1. Udział uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w zajęciach w Szkółce Leśnej w Kartlewie z zakresu edukacji ekologicznej – transport i nagrody z udział w konkursach o tematyce ekologicznej. Koszt zadania skalkulowano na kwotę 1 000,00 zł.

 2. Przedsięwzięcia związane z gospodarka odpadami i ochroną powierzchni ziemi, (art.406 pkt.6):

 1. udział w akcji „sprzątanie świata”: zakup worków na śmieci, rękawic oraz transport śmieci na wysypisko – 1 800,00 zł.

 1. Inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, (art.406 pkt.12) – 9 200,00

 2. Planowany fundusz na koniec roku 2008 - 2 000,00


Oprac.: Skarbnik Gminy M.Wróbel

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Gminy Sławoborze Nr XV/78/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2008 r.

PRZYCHODY

WYDATKI

Dział

Rozdział

Nazwa klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Rozdział

Nazwa klasyfikacji budżetowej

Kwota

§

§

900


ospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 150

900


ospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 000Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

8 150Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

12 000Przelewy redystrybucyjne

8 000Zakup wyposażenia i materiałów

8 000Pozostałe odsetki

150Zakup usług pozostałych

4 000

Stan funduszu na początek roku

5 850

Stan funduszu na koniec roku

2 000

Ogółem

14 000

Ogółem

14 000